Други

Начална цена: 972.00 лв. Покажи в EUR

45 кв.м., Батак
местност Правия път

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 28.02.2018 11:15
Публикувана на: 11.01.2018 10:38
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

23./ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.514 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 45 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, номер по предходен план: 027228, при съседи: 02837.11.428, 02837.11.1038, 02837.11.443, 02837.11.442, 02837.11.513, 02837.11.510. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 23 по-горе, от която ще започне наддаването, е в размер на 972,00 лв. (деветстотин седемдесет и два лева) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви