Склад

Начална цена: 53622.00 лв. Покажи в EUR

993 кв.м., Черногорово

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 15:00
Публикувана на: 11.01.2018 16:02
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор № 81089.111.353.1 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, три, пет, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, със застроена площ на сградата 993 кв. м. (деветстотин деветдесет и три), брой етажи: 1 (един), с предназначение на сградата: складова база, склад, която сграда с идентификатор 81089.111.353.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.353 (осем, едно, нула, осем, девет, точка, едно, едно, едно, точка, три, пет, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност 123, с площ 2 667 кв. м. (две хиляди шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), с номер по предходен план: 008309, при съседи: № 81089.111.162, № 81089.111.392, № 81089.111.389, № 81089.111.148, № 81089.111.302, № 81089.111.116. Началната цена за гореописания недвижим имот, от която ще започне наддаването, е в размер на 53 622,00 лева (петдесет и три хиляди шестстотин двадесет и два лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви