Парцел

Начална цена: 1711836.20 лв. Покажи в EUR

8238 кв.м., Златни пясъци
гр.Варна, к.к. „Чайка”, ВЕДНО с построените в имота СПОМАГАТЕЛНО СТОПАНСТВО, състоящо се от Блок № 3, представляващ четириетажна масивна сграда, с площ от 474 кв.м., едноетажна масивна сграда, състояща се от гаражни клетки, с обща застроена площ от 631 кв

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станислава Дамянова Янкова
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 10:20
Публикувана на: 11.01.2018 16:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФКАТОР 10135.2571.315, находящ се в гр.Варна, к.к. „Чайка”, с площ от 8 238 кв.м. съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-03-299/22.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, а съгласно преходна скица съставляващ ПИ с пл. № 580 по кадастралния план на к.к. „Чайка”, гр.Варна, одобрен със Заповед РД-02-14-2284/29.12.2000г. на МРРБ /идентичен с бивши имоти пл.№3141 и пл.№3142 по предходния план на комплекса/ с площ от 8266 кв.м., при граници: ПИ пл. № 579, пл. № 9557, пл. № 9554, пл. № 9556, пл. № 577, пл. № 9561, пл. № 481, пл. № 482, пл. № 9570 и път, ВЕДНО с построените в имота СПОМАГАТЕЛНО СТОПАНСТВО, състоящо се от Блок № 3, представляващ четириетажна масивна сграда, с площ от 474 кв.м., едноетажна масивна сграда, състояща се от гаражни клетки, с обща застроена площ от 631 кв.м., Перално стопанство, със застроена площ от 416 кв.м. и Сладкарски цех, със застроена площ от 330 кв.м. НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 1 711 836.20 лв. /един милион седемстотин и единадесет хиляди осемстотин тридесет и шест лева и двадесет стотинки /, от които: прилежаща земя /3 492 кв.м./- 261 381.56 лв. /двеста шестдесет и една хиляди триста осемдесет и едн лева и петдесет и шест стотинки/- не се дължи ДДС сграден фонд - 1 095 808.07лв. /един милион деветдесет и пет хиляди осемстотин и осем лева и седем стотинки/; земя /4 738 кв.м./- 354 646.57лв. /триста петдесет и четири хиляди шестстотин четиридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки/- с включен ДДС

ЧСИ

Име: Станислава Дамянова Янкова
Служебен номер: 719
Телефон: 052 627711
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Генерал Колев 38, вх.В, ет.1, ап.6
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://www.si719.icon.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Станислава Дамянова Янкова

Актуални обяви