Земеделска земя

Начална цена: 1323.00 лв. Покажи в EUR

9303 кв.м., Градина
местност „Янчала и Пенчовото”

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 13.03.2018 09:45
Публикувана на: 11.01.2018 16:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 839/2017 г. с Изх. № 1549/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните недвижими имоти собственост на ЙОНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА, а именно: 1. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 13.901 дка /тринадесет декара деветстотин и един квадратни метра/, съставляваща имот № 004020 /нула, нула, четири хиляди и двадесет/, трета категория, находящ се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Среден соват”, при граници и съседи: имот № 004021 - на наследници на Христо Николов Тодоров, имот № 000119 - път IV клас, имот № 004019 - на Васил Иванов Василев, имот № 000133 - полски път. Ограничения при ползване на имота, основания: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения. -при първоначална цена – 1957 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 2043.20 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4523/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 2. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 10.066 дка /десет декара шестдесет и шест квадратни метра/, съставляваща имот № 016008 /нула, шестнадесет хиляди и осем/, трета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Ялията”, при граници и съседи: имот № 016001 - на наследници на Белчо Петров Белчев, имот № 016009 - на наследници на Димитър Съйков Вълов, имот № 000152 - полски път, имот № 016007 - на наследници на Николов Вълов Илиев. -при първоначална цена –1432 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 1554.20 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4524/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 3. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, цялата с площ от 1.444 дка /един декар четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, съставляваща имот № 020177 /нула, двадесет хиляди сто седемдесет и седем/, трета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Анковото”, при граници и съседи: имот № 020197 - на наследници на Никола Вълов Илев, имот № 020198 - Георги Димитров Колев, имот № 020199 - на наследници на Георги Начев Тодоров, имот № 020176 - на наследници на Цанко Драганов Балински, имот №000144 - полски път, имот № 020178 - на наследници на Велика Тодорова Белчева. Ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответстве с чл.18 от ЗПСЗЗ до изтичане на амортизационния срок. -при първоначална цена – 174 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 409.70 лв. Тежести за имота: вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4525 А/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 4. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 9.303 дка /девет декара триста и три квадратни метра/, съставляваща имот № 032002 /нула, тридесет и две хиляди и две/, пета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Янчала и Пенчовото”, при граници и съседи: имот № 032003 - на наследници на Иван Стоянов Балински, имот № 000228 - полски път, имот № 032001 - на Борис Николов Чаталбашев, имот № 032009 - на наследници на Никола Петров Чаталбашев, имот № 032008 - на Христо Димитров Диланов. -при първоначална цена – 1323 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 957.40 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4526/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на село Градина. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400839/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви