Къща

Начална цена: 45040.00 лв. Покажи в EUR

1080 кв.м., Белене
ул.”Средна гора”№3

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 06.02.2018 до 06.03.2018
Обявяване на: 07.03.2018 11:00
Публикувана на: 11.01.2018 16:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 615/ 2010 г. с Изх. № 1393/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на МАРИЯ ИВАНОВА ВРАЙКОВА, от гр. Белене, ул.”Средна гора” №3, МОМЧИЛ ИВАНОВ ВРАЙКОВ и АНЕТА ИВАНОВА ВРАЙКОВА, като законни наследници на ИВАН МАРИНОВ ВРАЙКОВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, с площ от 1080 кв.м. по нотариален акт, а съгласно кадастрална скица на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен, представляващ поземлен имот с идентификатор №03366.602.896 по кадастралната карта на гр.Белене, одобрена със Заповед № РД-18-58/24.09.2007г. на Изпълнителния Директор на Агенция по кадастъра, с адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3, площ: 1418 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор:1933, при съседи: имот с идентификатор 03366.602.1189, имот с идентификатор 03366.602.897, имот с идентификатор 03366.602.906, имот с идентификатор 03366.602.907, имот с идентификатор 03366.602.908, имот с идентификатор 03366.602.895, заедно с разположените в същия поземлен имот сгради: 1.Сграда с идентификатор 03366.602.896.1: застроена площ 124 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. 2. Сграда с идентификатор 03366.602.896.2: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж. 3.Сграда с идентификатор 03366.602.896.3: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда. 4.Сграда с идентификатор 03366.602.896.4: застроена площ 81 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Селскостопанска сграда. 5.Сграда с идентификатор 03366.602.896.5: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. 6.Сграда с идентификатор 03366.602.896.6: застроена площ 24 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване. -при начална цена – 45 040 лева /четиридесет и пет хиляди и четиридесет лева/ Тежести за имота: договорна ипотека том 1, №149/2008г. в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД за сумата от 97290 евро и възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №81/2010г. по изп.дело №20108150400615, в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД; Договор за цесия сключен между „БАНКА ДСК” ЕАД и ОТП Факторинг България ЕАД, ЕИК 202317122, гр.София, р-н Оборище, бул.“Княз Александър Дондуков“ №19, ет.2; възбрана на ЧСИ Татяна Кирилова том 1, №110/2017г. по изп.дело №20108150400615, в полза на ОТП Факторинг България ЕАД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес град Белене, област Плевен, ул.”Средна гора”№3 при управителя Г-жа Мария Иванова Врайкова, от гр.Белене, ул.”Средна гора” №3. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150400615/ 2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви