Хотел

Начална цена: 3057897.24 лв. Покажи в EUR

4880 кв.м., Чифлик
с. Чифлик, община Троян, улица „Вилна зона“ № 17

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 19.01.2018 до 19.02.2018
Обявяване на: 20.02.2018 14:00
Публикувана на: 11.01.2018 16:53

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, представляваща ТЕРЕН с площ от 4 880 (четири хиляди осемстотин и осемдесет) кв.м., образуващ УПИ, парцел I – 17 (едно римско за седемнадесет арабско), в кв. 5 (пет) по план на вилна зона с. Чифлик, община Троян, с адрес съгласно скица: улица „Вилна зона“ № 17, при граници за УПИ: път, брега на р. Козещица и земеделски земи, ВЕДНО с изградените в него полуподземен паркинг, разположен в северната част на имота, битова сграда и басейн, разположени в задната част на имота, ВЕДНО с построената МОНОЛИТНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА, разположена в централната част на имота, състояща се от 27 (двадесет и седем) броя стаи, кухненски бокс, складови помещения, абонатни станция за отопление, разпределени така: сутерен – лоби бар, рехабилитационен център с фитнес зала, сервизни помещения; приземен етаж от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м.; първи етаж от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м.; втори етаж от 270 (двеста и седемдесет) кв. м., трети етаж от 243 (двеста четиридесет и три) кв. м., ВЕДНО с построената втора МОНОЛИТНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА, разположена в южната част на горепосочения имот, със следното разположение по етажи: партер – с разположение пералня, състояща се от производствен и стопански сектор и зимна градина с покрита тераса; втори и трети етаж – с разположени по 7 (седем) броя стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел, четвърти етаж – с 3 (три) апартамента, два от който мезонети, която сграда е свързана с първата сграда чрез МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА – топла връзка, с разпределение по етажи: приземен етаж – конферентна зала с 90 (деветдесет) места, и втори и трети етаж – оформени като дневен кът към етажите, като застроената площ на трите сгради е 1 182 (хиляда сто осемдесет и два) кв. м., а РЗП е 3 822 (три хиляди осемстотин двадесет и два) кв. м., ВЕДНО с ДВА ГАРАЖА с монолитна конструкция, със застроена площ 49 (четиридесет и девет) кв. м.; АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ, монолитно, със застроена площ 50 (петдесет) кв. м.; ТРИ БУНГАЛА тип „Чайка“, със застроена площ 24 (двадесет и четири) кв. м. всяко едно, ЗАЕДНО с всички останали подобрения и насаждения в имота, ЗАЕДНО с ВОДЕН ТЕРЕН, обслужващ водоснабдяването на почивната станция в местността „Козещица“, в землището на с. Чифлик с ЕКНМ 81476 (осемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и шест), община Троян, обл. Ловеч, представляващ имот № 027016 (двадесет и седем хиляди и шестнадесет), с площ от 0.300 (нула цяло и три десети) декара, категория осма при неполивни условия, ЗАЕДНО с подобренията в него, при съседи: от три страни имот № 027001 и имот № 027019, ЗАЕДНО с вещното право на преминаване през съседния имот № 027001, върху място с ширина 2 (два) метра покрай границата му с имот № 027019, като ивицата за преминаване започва от вътрешната река и свършва до границата на гореописания имот, а по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/08.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81476.512.17, с площ от 4 878 /четири хиляди осемстотин седемдесет и осем/ кв. м., находящ се в с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, вилна зона Чифлик № 17, при съседи: 81476.27.414, 81476.512.59, 81476.27.421, 81476.168.17, 81476.512.64, 81476.512.55, 81476.512.22, 81476.512.75, 81476.512.74, 81476.512.71 ЗАЕДНО с построените в имота: Сграда с идентификатор 81476.512.17.1, със застроена площ от 769 кв. м., брой етажи: 4 /четири/, с предназначение: Хотел; Сграда с идентификатор 81476.512.17.2, със застроена площ от 618 кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж; Сграда с идентификатор 81476.512.17.3, със застроена площ от 44 кв. м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение на сградата: спортна сграда, база; Сграда с идентификатор 81476.512.17.4, със застроена площ от 355 кв. м., брой етажи: 4 /четири/, с предназначение на сградата: Хотел; Сграда с идентификатор 81476.512.17.5, със застроена площ от 96 кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение на сградата: Сграда с специално предназначение; Сграда с идентификатор 81476.512.17.6, със застроена площ от 8 кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата: Постройка на допълващото застрояване и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81476.27.16, с площ от 300 /триста/ кв. м., находящ се в местност „КОЗЕЩИЦА“, при съседи: 81476.27.2, 81476.27.19, 81476.27.607.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1013/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Мичева, тел. 0878464946,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви