Парцел

Начална цена: 6800.00 лв. Покажи в EUR

2622 кв.м., Росно
общ.Златарица

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 10:30
Публикувана на: 11.01.2018 17:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63118.58.8, съгласно Скица № 15-344732-15.07.2016 г. на СГКК гр. Велико Търново, находящ се в с. Росно, общ. Златарица, обл. Велико Търново по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-46/03.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2 622 кв.м. /две хиляди шестстотин двадесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификатор 63118.58.22, поземлен имот с идентификатор 63118.58.9, поземлен имот с идентификатор 63118.58.16, а съгласно документ за собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ от 2 621,88 кв.м. /две хиляди шестстотин двадесет и едно цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, а именно: имот с № 058008 /петдесет и осем хиляди и осем/ в землището на с. Росно, ЕКАТТЕ 63118, общ. Златарица, обл. Велико Търново, бивш парцел VIII /осем римско/ от Стопанския двор на с. Росно, извън регулационния план и строителните граници на селото, при граници и съседи: имот № 058009 – Др. производствена база на „ТАРО“ ООД, имот № 000063 – Стопански двор на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот № 058016 – Полски път на Община Златарица, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от построените в него стопански сгради - ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – НАВЕС И БРИГАДЕН СТАН.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви