Мезонет

Начална цена: 66320.00 лв. Покажи в EUR

107 кв.м., РАЗГРАД
гр./с. гр.Разград, ул.Каймакчалан №2А, ет.6, ап.22,

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 10:00
Публикувана на: 12.01.2018 08:21
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

21.56/626 идеални части /двадесет и едно цяло петдесет и шест стотни от шестстотин двадесет и шест идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.505.2366 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 626 кв.м. /шестстотин двадесет и шест квадратни метра/, адрес на поземления имот град Разград, улица Каймакчалан №2-А /две тире буква А/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, при граници: 61710.505.2330, 61710.505.7003, 61710.505.368 и 61710.505.2365, ведно с: От построената в същия поземлен имот пет етажна сграда с идентификатор 61710.505.2366.1, само САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 61710.505.2366.1.22 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка две хиляди триста шестдесет и шест точка едно точка двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, община Разград, област Разград, одобрени със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-17-412/25.11.2009г. на Началника на СГКК-Разград, с административен адрес: град Разград, улица Каймакчалан №2-А /две тире буква А/, етаж 6 /шест/, апартамент 22 /двадесет и две/, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ от: 74,09 кв.м. /седемдесет и четири цяло и девет стотни квадратни метра/ за първо ниво и 32,45 кв.м. /тридесет и две цяло четиридесет и пет стотни квадратни метра/ за второ ниво, като самостоятелният обект е с обща застроена площ от 106,54 кв.м. /сто и шест цяло петдесет и четири стотни квадратни метра/, състящ се от дневна, кухня, антре, спалня, сервизни помещения и тераса около целия обект, при съседни самостоятелни обекти на ниво едно: на същия етаж - 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, под обекта - 61710.505.2366.1.17 и 61710.505.2366.1.16, над обекта - няма, съседни на самостоятелни обекти на ниво две: на същия етаж 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, под обекта - 61710.505.2366.1.23 и 61710.505.2366.1.21, над обекта - няма, ведно с прилежащото му избено помещение №22 /двадесет и две/, с площ от 2,44 кв.м. /две цяло четиридесет и четири стотни квадратни метра/, при съседи: от ляво - избено помещение №23, от дясно - избено помещение №21, горе - магазин на партерен етаж, както и 3,45% /три цяло четиридесет и пет стотни процента/ идеални части, 14,85 кв.м. /четиринадесет цяло осемдесет и пет стотни квадратни метра/ от общите части на сградата.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви