Ателие, Таван

Начална цена: 13300.20 лв. Покажи в EUR

17 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
кв. „Три Чучура-Юг” № 108 , етаж -1 ателие 2

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 09:00
Публикувана на: 12.01.2018 09:34
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.506.5663.1.29 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет точка петстотин и шест точка пет хиляди шестстотин шестдесет и три точка едно точка двадесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/ 07.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-24-238/ 03.06.2011 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с адрес на имота: гр. Стара Загора, п.к.6000, кв. „Три Чучура-Юг” № 108 (сто и осем), етаж -1 (минус едно), ателие 2 (две) и се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.506.5663 и е с предназначение: ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена площ от 16,60 кв.м. (шестнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 68850.506.5663.1.30, Под обекта: 68850.506.5663.1.24, Над обекта: 68850.506.5663.1.7, а съгласно документ за собственост представлява АТЕЛИЕ №2 (две), намиращо се на (на кота - 3,41) (минус три цяло и четиридесет и една стотни) по архитектурен проект, с площ от 19,60 кв.м. (деветнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), от които 16,60 кв.м. (шестнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра) застроена площ и 3,00 кв.м (три цяло и нула стотни квадратни метра) общи части, както и 0,888 % (нула цяло и осемстотин осемдесет и осем хилядни процента) от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху дворното място, състоящо се от: една стая и баня-тоалетна, при граници на ателието: апартамент № 3, стълбище, дворно място.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви