Производствен имот

Начална цена: 182080.00 лв. Покажи в EUR

3150 кв.м., Черногорово

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 13.01.2018 до 13.02.2018
Обявяване на: 14.02.2018 15:00
Публикувана на: 12.01.2018 09:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

3 150/5 210 идеални части от Поземлен имот целият с площ 5 210 кв.м. с идентификатор 81089.111.161 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност 123, площ: 5 210 кв.м. (пет хиляди двеста и десет), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно придобиване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001161, съседи: 81089.111.364, 81089.111.365, 81089.111.188, 81089.111.140, 81089.111.138, 81089.111.136, 81089.111.133, 81089.111.134, ВЕДНО с построените в имота: Сграда с идентификатор 81089.111.161.1 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно, точка, едно), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, ул. ...../Неизвестна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.161, застроена площ: 755 кв.м. (седемстотин петдесет и пет), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма и Сграда с идентификатор 81089.111.161.2 (осемдесет и една хиляди и осемдесет и девет, точка, сто и единадесет, точка, сто шестдесет и едно, точка, две), с. Черногорово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-165/04.08.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на сградата: с. Черногорово, п.к. 4455, ул. ...../Неизвестна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 81089.111.161, застроена площ: 70 кв.м. (седемдесет), брой етажи: 1 (един), предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по преходен план: няма.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. „Цар Самуил“ № 10 А, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви