Двустаен апартамент

Начална цена: 28800.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., ГАБРОВО
бул. "Априлов" № 21, ет. 1, ап. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 13:50
Публикувана на: 12.01.2018 10:17

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /ЕДНА ВТОРА/ ИДЕАЛНА ЧАСТ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 (десет) м., номер по предходен план 5105 (пет хиляди сто и пет), квартал 176 (сто седемдесет и шест), парцел 5 (пет), съседи: 14218.515.239 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и девет), 14218.515.235 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и пет), 14218.515.232 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста тридесет и две), 14218.515.241 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и едно), 14218.515.243 (четиринадесет хиляди двеста иосемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста четиридесет и три), ЗАЕДНО със САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.515.240.1.1 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД -18-64/26.10.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота гр. Габрово, бул. „Априлов” №21 (двадесет и едно), ет.1 (едно), ап.1 (едно), самостоятелният обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот 14218.515.240 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет), предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.515.240.1.2 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка две), под обекта: 14218.515.240.1.4 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка четири), над обекта: 14218.515.240.1.3 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петнадесет точка двеста и четиридесет точка едно точка три). НАЧАЛНА ЦЕНА: 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви