Производствен имот

Начална цена: 3665534.00 лв. Покажи в EUR

2957 кв.м., ГАБРОВО
ул. "Васил Левски" № 2

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 13:30
Публикувана на: 12.01.2018 10:33

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.504.366 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес на поземления имот: гр. Габрово, ул. „Васил Левски” №2 /две/ с площ от 5 811 /пет хиляди осемстотин и единадесет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ЗА ДРУГ ВИД ПРОИЗВОДСТВЕН, СКЛАДОВ ОБЕКТ, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5040382, квартал: 109 /сто и девет/, парцел: 8 /осем/, при граници и съседи: имот с идентификатор 14218.504.368, имот с идентификатор 14218.504.369, имот с идентификатор 14218.504.365, имот с идентификатор 14218.504.367, имот с идентификатор 14218.504.544, ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ: 1. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.1 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка едно/ със застроена площ 120 /сто и двадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 2. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.2 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка две/ със застроена площ 54 /петдесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ, 3. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.3 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка три/ със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 4. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.4 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка четири/ със застроена площ 734 /седемстотин тридесет и четири/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 5. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.5 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка пет/ със застроена площ 121 /сто двадесет и един/ кв.м., брой етажи 2 /два/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 6. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка шест/ със застроена площ 104 /сто и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 7. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.7 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка седем/ със застроена площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 8. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.8 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка осем/ със застроена площ 155 /сто петдесет и пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 9. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.9 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка девет/ със застроена площ 130 /сто и тридесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 10. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.10 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка десет/ със застроена площ 21 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 11. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.11 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка единадесет/ със застроена площ 169 /сто шестдесет и девет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 12. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.12 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка дванадесет/ със застроена площ 407 /четиристотин и седем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 13. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.13 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка тринадесет/ със застроена площ 324 /триста двадесет и четири/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 14. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.14 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка четиринадесет/ със застроена площ 82 /осемдесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 15. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.15 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка петнадесет/ със застроена площ 35 /тридесет и пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 16. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.16 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка шестнадесет/ със застроена площ 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 17. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.17 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка седемнадесет/ със застроена площ 83 /осемдесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ПРОМИШЛЕНА СГРАДА, 18. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.18 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка осемнадесет/ със застроена площ 32 /тридесет и два/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД (сградата е с разрушена покривна конструкция), 19. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.19 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка деветнадесет/ със застроена площ 93 /деветдесет и три/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД (сградата е с разрушена покривна конструкция), 20. СГРАДА с идентификатор 14218.504.366.20 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и четири точка триста шестдесет и шест точка двадесет/ със застроена площ 5 /пет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: ДРУГ ВИД СГРАДА ЗА ОБИТАВАНЕ. По акт за собственост, същият е описан като: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII - 382 /осем римско тире триста осемдесет и две арабско/ за производствена и обслужваща дейност от квартал 109 /сто и девети/ по плана на гр. Габрово – II /втори/ етап, I /първа/ част, находящ се в гр. Габрово, ул. „Васил Левски” №2 с площ от 6 103 /шест хиляди то и три/ квадратни метра, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО: 1. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 733 /седемстотин тридесет и три/ кв.м. – млекоцентрала, 2. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 263 /двеста шестдесет и три/ кв.м., представляваща – първи етаж – кухня, столова и склад и втори етаж – клуб, 3. ДВУЕТАЖНА МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /административна сграда/ със застроена площ от 121 /сто двадесет и един/ кв.м., 4. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 82 /осемдесет и два/ кв.м., 5. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м., 6. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 155 /сто петдесет и пет/ кв.м., 7. ПОЛУМАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 104 /сто и четири/ кв.м., 8. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., 9. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /склад спомагателни материали/ със застроена площ от 407 /четиристотин и седем/ кв.м., 10. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /склад спомагателни материали/ със застроена площ от 168 /сто шестдесет и осем/кв.м., 11. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /гаражи незавършено строителство/ със застроена площ от 324 /триста двадесет и четири/ кв.м., 12. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /пречиствателна станция/ със застроена площ от 82 /осемдесет и два/кв.м., 13. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /пречиствателна станция/ със застроена площ от 35 /тридесет и пет/кв.м., 14. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /техническа работилница/ със застроена площ от 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м., 15. МАСИВНА – БИТОВО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /кухненски блок/ със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м., 16. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м., 17. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА /работилница/ със застроена площ от 163 /сто шестдесет и три/ кв.м., 18. МАСИВНА – ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА със застроена площ от 5 /пет/ кв.м., 19. СГРАДА, представляваща ПОРТИЕРНА с МАГАЗИН, съответно с площ за портиерната от 12 /дванадесет/ кв.м. и за магазина от 23 /двадесет и три/ кв.м. – търговска зала и 16.5 /шестнадесет цяло и пет десети/ кв.м. – склад, комин и масивна ограда, ВЕДНО с всички подобрения, приращения, трайно прикрепени тръбопроводи и съоръжения в имота и сградите, при граници за имота: улица с о.т. 672 – 675 /шестотин седемдесет и две тире шестотин седемдесет и пет/, урегулиран поземлен имот IX – 382 /девет римско тире триста осемдесет и две арабско/ за производствена и обслужваща дейност, урегулиран поземлен имот V – 332 /пет римско тире триста тридесет и две арабско/ за обществено обслужване, административна и складова дейност и урегулиран поземлен имот VII /седем римско/ за жилищно строителство и обществено обслужване. ЗАЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: 1 Вакуум машина - MULTIVAC, сер.№112436, год.на произв.2006г. 2 Помпа ПВ 301 3 Автоматизирана система за обработка на растителни мазнини 4 Ел.котел за топене на мазнини 5 Принтер WILLETT 6 Принтер WILLETT 7 Принтер WILLETT 8 Принтер DATAMAX 9 Въздушен кондензатор HTS638.36 10 Машина за кисело мляко 11 Машина за кисело мляко 12 Компресорно оборудване 13 Топлообменник пластинчат 14 Вана сиренарска 4 м.л. сер.№08206-11 15 Вана сиренарска 5 м.л. - без сериен номер 16 Вана сиренарска 5 м.л. - без сериен номер 17 Вана сиренарска 5 м.л. - без сериен номер 18 Вана сиренарска 5 м.л. - без сериен номер 19 Вана сиренарска 5 м.л. сер.№08206-06 20 Вана сиренарска 4 м.л. сер.№08206-9 21 Хомогенизатор Н 5/10-1 22 Хомогенизатор Н 5/10-2 23 Компресор Мaneurope MTZ 64 24 Установка за отсметаняване, тип LWS 25 25 Машина за затваряне на тенекии 26 Помпа ПЦ 160 C 27 Aгретат MGZ100 28 Помпа 3МН 40-125/2,2 29 Честотен преобразувател 30 Пакетираща машина 31 Агрегат Maneurope MGZ080 32 Агрегат Bitzer 33 Ротоционен Автомат-AR62T, Каси Темпра Пак ООД 34 Дозиращо устройство за прах. хр. 35 Транспортьор събирателен 36 Агрегат за ледена вода 37 Резервоар за мляко, 10т 38 Резервоар за мляко, 10т 39 Резервоар за мляко, 10т 40 Резервоар за мляко, фабр.№08202-01 41 Резервоар за мляко, фабр.№08202-02 42 Резервоар за мляко, фабр.№08202-03 43 Цистерна хромникел 4т, сиреноизготвител 44 Млекоохладителна вана 45 Млекоохладителна вана 46 Тръбопроводна неръждаема арматура 47 Тръбопроводна неръждаема арматура 48 Млекоохладителна вана 49 Ел, инсталация 50 Водопроводна инсталация 51 Парова инсталация - котел и цистерна 16т. 52 Климатично-вентилационна инсталация - Атаро клима 53 Хладилна инсталация 54 Вертикален резервоар РВ1, 60т. 55 Хоризонтален резервоар за мляко 56 Резервоар за мляко 57 Автоцистерна за мляко 58 Резервоар тип силоз 60 куб.м 59 Резервоар тип силоз 60 куб.м 60 Резервоар за мляко 6,3 куб.м. 61 Инсталация за саламура 62 Винтов компресор ATLAS COPCO, тип GA15FF, сер.№AP1456047 63 Приемна линия за мляко 64 ЦИС - централна измивателна инсталация 65 Хром никелова мивка с 3 корита, фабр.№1608208-02 66 Заквасочник, фабр.№2988 67 Заквасочник, фабр.№2985 68 Заквасочник, без номер 69 Машина за разфасоване на прясно мляко, тип IS8, фабр.№13Y17 70 Машина за разфасоване, без сериен номер 71 Бъркалка, без сериен номер 72 Заквасочник 400л., без сериен номер 73 Заквасочник NAGEMA, фабр.№2887 74 Вана за сирене, фабр.№08206-16 75 Вана за сирене, фабр.№08206-04 76 Вана за сирене, фабр.№08206-14 77 Вана за сирене, фабр.№08206-08 78 Вана за сирене, фабр.№08206-13 79 Вана за сирене, фабр.№08206-15 80 Вана за сирене, фабр.№08206-02 81 Вана за сирене, фабр.№08206-05 82 Вана за сирене, фабр.№08206-03 83 Вана за сирене, фабр.№08206-07 84 Вана за сирене, фабр.№08206-12 85 Вана за сирене, фабр.№08206-04 НАЧАЛНА ЦЕНА: 3 665 534 (три милиона шестстотин шестдесет и пет хиляди петстотин тридесет и четири) лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви