Многостаен апартамент

Начална цена: 43200.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., РАЗЛОГ
УЛ. МИРЧО КИПРОВ, ВХ. Б, ЕТ. 1, АП. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 13:00
Публикувана на: 12.01.2018 10:36
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификационен номер 61813.762.174.1.12 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка дванадесет), с предназначение жилище, апартамент, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификационен номер 61813.762.174 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири), с площ по схема от 119.70 (сто и деветнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, находящ се в гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК, вписан с административен адрес: ул. "Мирчо Кипров", вход Б, етаж 1 (първи), апартамент 1 (първи), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж 61813.762.174.1.13 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка тринадесет), 61813.762.174.1.3 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка три); под обекта няма; над обекта: 61813.762.174.1.14 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет точка седемстотин шестдесет и две точка сто седемдесет и четири точка едно точка четиринадесет), ведно с Мазе №2 (две), с площ от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) квадратни метра и 3.86 % (три цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с Гараж №4 (четири), с площ от 18.50 (осемнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра и 0.58 % (нула цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от гаражния етаж, и 8.95 % (осем цяло деветдесет и пет стотни процента) идеални части от помещение "Басейн", представляващи неразделна част от самостоятелния обект, който имот по Нотариален акт за покупко продажба на недвижим имот № 117, том V, рег. № 4633, дело 917/2004г., по описа на Краси Манев Нотариус, рег. № 061 на Нотариалната камара, с район на действие PC Разлог, вписан в СВ с вх. рег. № 1569/18.06.2004 г., акт № 163, том VI, дело № 1282/2004 г., представлява Апартамент № 1 (първи), находящ се на първи жилищен етаж, в блок "Б" на ЖСК "Импулс 94", в град Разлог, със застроена площ от 119.70 (сто и деветнадесет цяло и седемдесет стотни) квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс с трапезария и сервизни помещения, ведно с Мазе № 2 (две), с площ от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) квадратни метра и 3.86% (три цяло осемдесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на сградата, ведно с Гараж № 4 (четири), находящ се от партера на гореописаната сграда, с площ от 18.50 (осемнадесет цяло и петдесет стотни) квадратни метра и 0.58% (нула цяло петдесет и осем стотни процента) идеални части от гаражния етаж, ведно с 8.95% (осем цяло деветдесет и пет стотни процента) идеални части от помещение "Басейн", находящо се в гореописаната сграда, ведно с 5.16% (пет цяло и шестнадесет стотни процента) идеални части от мястото, върху което е построена сградата, с площ от 546 (петстотин четиридесет и шест) квадратни метра, съставляващо Урегулиран поземлен имот II (втори), в квартал 141 (сто четиридесет и първи) по плана на град Разлог, при съседи на жилищет от: изток двор на кооперацията, север блок "А" (калкан), запад двор на кооперацията, юг апартамент (втори) на Николай Калоянов, при съседи на мазето: изток мазе № 1 (едно) на Петър Чеканьов, север кородор, запад мазе № 3 (три) на Юлия Копанарова и Любен Копанаров, юг гараж № 1 (първи) на Николай Калоянов, при съседи на гаража: изток коридор, север гараж № 5 (пети) на Петър Чеканьов, запад двор на кооперацията, юг стълбищна клетка, и при съседи за урегулирания поземлен имот по нотариален акт: улица и от три страни общинско място. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 43 200,00 лв. / четиридесет и три хиляди двеста лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви