Парцел

Начална цена: 7776.00 лв. Покажи в EUR

5399 кв.м., ГАБРОВО
местност "Лехата"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:00
Публикувана на: 12.01.2018 10:39

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.157 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и седем), находящ се в гр.Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралнитре регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Лехата", с площ: 5 399 (пет хиляди триста деветдесет и девет) кв. м., с трайно предназназначение на територия: Защитена, с начин на трайно ползване: Пасище, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2190001, в квартал: 99032, при съседи: ПИ с идентификатор 14218.318.177 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто седемдесет и седем), ПИ с идентификатор 14218.318.164 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто шестдесет и четири), ПИ с идентификатор 14218.318.161 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто шестдесет и едно), ПИ с идентификатор 14218.318.160 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто и шестдесет), ПИ с идентификатор 14218.318.159 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и девет) и ПИ с идентификатор 14218.318.155 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и пет); Описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 219001 (двеста и деветнадесет хиляди и едно), с начин на трайно ползване "Пасище с храсти", десета категория, с площ от 5, 399 (пет цяло триста деветдесет и девет хилядни) декара, на местност "Лехата", при граници и съседи: имот № 223019 (двеста двадесет и три хиляди и деветнадесет) - полски път на Община - Габрово, имот № 218005 (двеста и осемнадесет хиляди и пет)- използв. ливада на наследници на Ивана Христова Генчева/Кардиева/, имот № 219021 (двеста и деветнадесет хиляди и двадесет и едно) - полска култура на Иван Стоянов Кънев, имот №219007 (двеста и деветнадесет хиляди и седем)- полска култура на наследници на Цвятко Рачев Терзиев и имот № 219003 (двеста и деветнадесет хиляди и три) - пасище, мера на наследници на Васил Леков Василев. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности, с изключение на тези посочени в чл. 31 от ЗЗД и други дейности определени съсзаповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 776 (седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви