Парцел

Начална цена: 7776.00 лв. Покажи в EUR

13312 кв.м., ГАБРОВО
местност "Лехата"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:10
Публикувана на: 12.01.2018 10:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.156 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто петдесет и шест), находящ се в гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, по кадастралната карта и кадастралнитре регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: местност "Лехата", с площ: 13 312 (тринадесет хиляди триста и дванадесет) кв. м., с трайно предназназначение на територия: Защитена, с начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2190005, в квартал: 99032, при съседи: ПИ с идентификатор 14218.221.284 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста осемдесет и четири), ПИ с идентификатор 14218.318.177 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто седемдесет и седем), ПИ с идентификатор 14218.318.149 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка сто четиридесет и девет), ПИ с идентификатор 14218.221.271 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста седемдесет и едно), ПИ с идентификатор 14218.221.270 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста и седемдесет) и ПИ с идентификатор 14218.221.274 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка двеста двадесет и едно точка двеста седемдесет и четири). Описание по акт за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №219005 (двеста и деветнадесет хиляди и пет), с начин на трайно ползване "Използв. ливада", десета категория, с площ от 13, 312 (тринадесет цяло, триста и дванадесет хилядни) декара, на местността "ЛЕХАТА", при граници и съседи: землищна граница, имот № 218003 (двеста и осемнадесет хиляди и три) - използв. ливада на насл. на Донка Цанкова Иванова и имот № 223019 (двеста двадесет и три хиляди и деветнадесет) - полски път на Община Габрово. Върху имота има следните ограничения: 64 Защитена територия. Природен парк. Забраняват се дейностите посочени в чл. 31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 776 (седем хиляди седемстотин седемдесет и шест) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви