Едностаен апартамент

Начална цена: 22491.00 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Банско
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "СЕЙНТ ДЖОН ПАРК" ВХ. С-2, ЕТ. 1

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 11:30
Публикувана на: 12.01.2018 11:03
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 02676.89.25.5.38 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, двадесет и пет, точка, пет, точка, тридесет и осем/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, област Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 81/10.12.2009г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма, с адрес на имота: гр. Банско /2770/, м. "СВЕТИ ИВАН", вх. С 2, ЕТ. 1, АТЕЛИЕ С2 8, който самостоятелен обект се намира в сграда № 5, разположен в поземлен имот с идентификатор 02676.89.25 /нула две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, двадесет и пет/, с предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност, брой нива 1 /едно/, с площ 40,49 кв.м., прилежащи части: 7.09кв.м. ид. ч. от общите чести, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 02676.89.25.5.2, 02676.89.25.5.3, под обекта 02676.89.25.5.36, над обекта: 02676.89.25.5.40, 02676.89.25.5.7, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект съгласно документ за собственост представлява недвижими имот, находящ се в град Банско, област Благоевград, в Жилищен комплекс „Сейнт Джон Парк“, въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ 12 997/30.09.2008 г. на Началника на ДИСК София, а именно : СТУДИО № С 2.8 (буква „Це, латинско, тире, две, точка, осем), находят се в Секция С 2 (буква „Це, латинско, тире, две) на втори жилищен етаж над партер, разположен на кота +5,05 м. (плюс пет цяло и пет стотни метра), състоящ се от: преддверие, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса при граници по архитектурен план: коридор, апартамент С 2.6 (буква „Це, латинско, тире, две, точка, шест), пространство над секция „Ресторант“, апартамент С 2.7 (буква „Це, латинско, тире, две, точка, седем), с обща площ от 47,58 кв.м. (четиридесет и седем цяло и петдесет и осем стотни) квадратни метра, от които застроена площ са 40,49 кв.м. (четиридесет цяло и четиридесет и девет стотни) квадратни метра, както и прилежащите на студиото 7,09 кв.м. (седем цяло и девет стотни) квадратни метра или 1,10% (едно цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е изграден комплекса, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 089025 (нула, осем, девет, нула, две, пет) по плана на град Банско, Община Банско, Област Благоевград, местността „Свети Иван“, целият с площ от 19 222 кв.м. (деветнадесет хиляди двеста двадесет и два квадратни метра), при граници на имота по нотариален акт: имот с идентификационен номер 000520 (нула, нула, нула, пет, две, нула) полски път на община Банско; имот с идентификационен номер 089001 (нула, осем, девет, нула, нула, едно) пасище на „Глобал инвест“ ООД; имот с идентификационен номер 089021 (нула, осем, девет, нула, две, едно) ливада на „Феър плей Интернешънъл“ АД; имот с идентификационен номер 000675 (нула, нула, нула, шест, седем, пет) полски път на община Банско; имот с идентификационен номер 000511 (нула, нула, нула, пет, едно, едно) полски път на община Банско и при граници по скица: имот с идентификационен номер 089001 (нула, осем, девет, нула, нула, едно) и имот с идентификационен номер 089021 (нула, осем, девет, нула, две, едно) и път ВЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ДВИЖИМИ ВЕЩИ: БОЙЛЕР TESY 80 ЛИТРОВ, КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА АDAX, TYPE VPS906KTS2, 600 W, КОНВЕКТОРНА ПЕЧКА АDAX, TYPE VP1012KT, SERIE 2, 1200 W, ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 1 БРОЙ. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот и движими вещи е 22 491,00 лв. / двадесет и две хиляди четиристотин деветдесет и един лева /.

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване

ЧСИ

Име: Виолина Йорданова Тозева
Служебен номер: 795
Телефон: 073 836295
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул.Тодор Александров №41, ет.3, офис 15,16 и 17
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.violina-tozeva.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Виолина Йорданова Тозева

Актуални обяви