Парцел

Начална цена: 17280.00 лв. Покажи в EUR

7197 кв.м., ГАБРОВО
местност "Горния чукар"

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 14.01.2018 до 14.02.2018
Обявяване на: 15.02.2018 14:20
Публикувана на: 12.01.2018 11:06

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 14218.318.423 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка триста и осемнадесет точка четиристотин двадесет и три/ по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-50/31.08.2007г. на Изп. директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Габрово, местност ГОРНИЯ ЧУКАР с площ от 7197 /седем хиляди сто деветдесет и седем/ кв.м., трайно предназначение на територията: защитена, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, номер по предходен план: 226008 /двеста двадесет и шест хиляди и осем/, при съседи: имот с идентификатор 14218.237.85; имот с идентификатор 14218.318.424; имот с идентификатор 14218.318.195; имот с идентификатор 14218.318.201. По акт за собственост, същият е описан като: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №226008 /двеста двадесет и шест хиляди и осем/, с начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, десета категория с площ от 7 194 /седем хиляди сто деветдесет и четири/ кв.м., находящ се в землището на с. Смирненски, Община Габрово, местност „Горния чукар”, при граници и съседи: имот №226006 – пасище, мера на наследници на Асен Асенов Дермански, землищна граница, имот №226009 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №326003 – залесена територия на МЗГ-ДЛ, като имота е образуван от имот №226007 и върху същия имот има следните ограничения. Защитена територия. Природен парк. Забраняват се всякакви дейности с изключение на тези посочени в чл.31 от ЗЗТ и други дейности определени със заповедта за обявяване на защитената територия и с плана за управление. НАЧАЛНА ЦЕНА: 17 280 (седемнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви