Парцел

Начална цена: 34760.00 лв. Покажи в EUR

395 кв.м., СВИЩОВ
ул.Трети март №22

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 07.01.2018 до 07.02.2018
Обявяване на: 08.02.2018 11:30
Публикувана на: 12.01.2018 13:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65766.702.212,съгласно Схема №15-593673-24.11.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/12.02.2009г. На Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение няма издадена заповид за изменение в КККР, с административен адрес на имота: гр. Свищов, п.к. 5250, в гр. Свищов, ул.“Трети март“№20, с площ от 395 кв.м./триста деветдесет и пет кв.метра/, с предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг обществен комплекс, стар идентификатор 65766.702.3650, номер по предходен план: 5013650, при съседи: 65766.702.3651, 65766.702.246, 65766.702.247, 65766.702.9643 и 65766.702.3649, а съгласно документ за собственост представлява поземлен имот №3650 /три хиляди шестстотин и петдесет/, с площ от 400 кв.м./четиристотин кв.метра/ с идентификатор 65766.702.3650, който участва в УПИ LVIII-3649,3650/петдесет и осем римско – три хиляди шестстотин четиридесет и девет , три хиляди шестстотин и петдесет арабско/, целият с плащ от 650 кв.м./шестстотин и петдесет кв.метра/, в квартал 83 /осемдесет и три/ по ПУП на гр.Свищов, на ул.“Трети март“№22/двадесет и две/, при граници и съседи на имота: УПИ LVII-3651, УПИ LVI-3652 и от две страни улица. Имотът е изцяло застроен и върху построената сграда има право на собственост на трети лица.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви