Производствен имот

Начална цена: 285259.43 лв. Покажи в EUR

6615 кв.м., Зелениково
EKATTE 30750

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 22.02.2018 11:00
Публикувана на: 12.01.2018 13:53
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

И.Д.20108250400606-2010 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 292005 (двеста деветдесет и две хиляди и пет) в землището на с. Зелениково, EKATTE 30750 (тридесет хиляди седемстотин и петдесет), община Брезово, който имот е образуван от обединението на имоти ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000737 (нула, нула, нула, седем, три, седем) от КВС на с. Зелениково с площ от 2,098 дка. (при граници и съседи на поземлен имот № 000737: имот № 292004 – нива на „Гама 2003“ ЕООД, имот № 000291 – път ІV клас – ДС, имот № 293001 – нива Пена Танева Ковачева, имот № 293002 – нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 – нива на Невена Кирилова Дойчинова и имот № 000351 – дере- ОПФ – ноебр. Земя) и ДВОРНО МЯСТО, съставляващото имот пл. № 292004 (две, девет, две, нула, нула, четири), цялото с площ от 4526 кв. м. по нотариален акт, а по скица 4527 кв. м. (при граници и съседи на дворното място с № 292004: имот № 292002- нива на Гина Генова, имот № 292001 – нива на Христина Тотева Маринска, имот № 000803 – пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 000737 – пасище, мера на ОПФ- Зелениково- необработваема земя, имот № 000292 – дере на ОПФ – Зелениково- необработваема земя, имот № 248001 – др. пром. Терен на „Българска роза” и имот № 292003 – нива на Николай Тодоров Арабаджиев), с площ на имот № 292005 по скица от 6 615 кв. м. (шест хиляди шестстотин и петнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Бял камък”, при граници и съседи на имот № 292005: имот № 000351 – дере на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 000292 – дере на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 284001 – др. пром. Терен на Българска роза, имот № 292003 – на Николай Тодоров Арабаджиев, имот № 292002 – нива на Гина Генова Маневска, имот № 292001 – нива на Георги Руменов Марински, имот № 000303 – пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необработваема семя, имот № 000291 – път ІV кл. на Държавна собственост Зелениково, имот № 293001 – нива на Пена Танева Ковачева и др., имот № 293002 – нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 нива на Невена Кирилова Дойчинова, а при граници и съседи на имот № 292005 по скица № К858154/26.11.2010 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – Раковски – офис Брезово: имот № 000927 – Ерозирана нива на „Гама 2003” ООД, имот № 000934 – Ерозирана нива на „Гама 2003” ООД, имот № 284001 – Др. промишлен терен на „Бул Фито Ойлс” АД, имот № 292003 – Пр. ел. енергия на „Гама 2003” ООД, имот № 292002 – Пр. ел. енергия на „Гама 2003” ООД, имот № 292001 – Нива на Георги Руменов Марински, имот № 000803 – Пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необр. земя, имот № 000291 – Път ІІ кл. на държавна собственост Зелениково, имот № 293001, Индустр. Култура на Пена Танева Ковачева и др., имот № 293002 Нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 – Нива на Даниел Димитров Матов, заедно с построеното в мястото ФАБРИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, състоящо се от цветарник, розоварна, моторно отделение, жилище, складове и навес /розоварната на Шипков/, с обща застроена площ от 2192 кв. м. (две хиляди сто деветдесет и два квадратни метра). На основание чл. 494 във вр. с чл. 485 и с чл. 468, ал. 1 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 285 259,43 лева (двеста осемдесет и пет хиляди двеста петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК. Посочената цена 285 259,43 лева (двеста осемдесет и пет хиляди двеста петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представляваща сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 280 943,57 лв. (двеста и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и петдесет и седем стотинки) и ДДС върху 3952 кв. м. (три хиляди деветстотин петдесет и два квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 4315,86 лв. (четири хиляди триста и петнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) ДДС при данъчна основа от 21 579,32 лв. (двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки). За 2663 кв. м. (две хиляди шестстотин шестдесет и три квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са свободни доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви