Хотел

Начална цена: 340200.00 лв. Покажи в EUR

486 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
бул. "Никола Петков" № 20, ет. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 09:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:02
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.242.20.1.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, който имот съгласно копие от кадастрална карта от 24.10.2013 год. е с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” № 20 (двадесет), ет. 4 (четвърти), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.242.20 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ от 485,50 кв.м (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.242.20.1.5, над обекта: няма, представляващ по документ за собственост РЕАЛНО целият IV (четвърти) етаж от високото тяло на масивна административна сграда с ниско и високо тяло на 4-четири етажа и сутерен, построена с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място в град Стара Загора, булевард „Никола Петков“ № 20 (двадесет) с обща разгъната застроена площ на сградата от 3263 кв.м. (три хиляди двеста шестдесет и три квадратни метра), със застроена площ на етажа от 485,50 кв.м. (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: ЧЕТИРИ УЧЕБНИ ЗАЛИ, ДВЕ КАНЦЕЛАРИИ, ДВА САНИТАРНИ ВЪЗЕЛА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЧИСТАЧЕН ИНВЕНТАР, ФОАЙЕ, КОРИДОР И СТЪЛБИЩЕ при граници: север - двор , изток - масивна сграда -ниско тяло, юг - масивна сграда - ниско тяло и запад – двор, ЗАЕДНО с 5,174 % (пет цяло , сто седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място, представляващо НУПИ 5099 (пет хиляди и деветдесет и девет) в квартал 488 (четиристотин осемдесет и осем) по плана на града при граници: оранжерии, главен път и паркинг. Съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № Уве – 38/17.06.2009 год., издадено от община Стара Загора, понастоящем имотът е въведен в експлоатация и се използва като „Семеен хотел”. Съгласно цитираното удостоверение, преустройството обхваща, както изнесения на продан IV – ти етаж от сградата, така и III – ти етаж, който не е предмет на продажбата по настоящото изпълнително дело. В застроената площ на етаж IV-ти се съдържат: - Три броя апартаменти, включващи: стая, холова част и санитарен възел; - Три броя студия, включващи стая, кухненска част и санитарен възел; - Шест броя стаи, включващи стая и санитарен възел;

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви