Парцел

Начална цена: 24435.00 лв. Покажи в EUR

9600 кв.м., ПЛЕВЕН
м.“Витска елия“

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 13.03.2018 09:45
Публикувана на: 12.01.2018 14:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1491 / 2010 г. с Изх. № 1745/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на „БУЛКВАРЦ“ЕООД, представлявано от Управителя Пламен Любенов Атанасов, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /незастроен/ с площ от 9600 кв.м., находящ се в гр.Плевен, обл.Плевен, м.“Витска елия“, означен като имот №11021, в кв.604в по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-227/1994г. на община Плевен, при съседи: за ж.линия, имот № 11019, - на насл. на Димитър Бешков Димитров, имот № VIII, в кв.604, в складова база на „ОТП Топливо“, имот № 11020- на насл. на Борис Бешков Димитров и Пена Минкова Димитрова- съгласно документ за собствност, а съгладно скица № 13015/30.12.2010г., на Служба по геодезия, картография и кадастър съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентифиактор №56722.651.143, находящ се в гр.Плевен, обл.Плевен с адрес: гр.Плевен, Западна индустриална зона, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД- 1856/18.09.2007г., с площ от 9685 кв.м./девет хиляди, шестстотин осемдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор-няма, номер по преходен план: 11021, квартал 604в, при съседи: имот с идентификатор № 56722.651.145, имот с идентификатор № 56722.651.144, имот с идентификатор №65722.651.512, имот с идентификатор № 56722.651.142, имот с идентификатор №56722.651.511, имот с идентификатор №56722.651.148. - при първоначална цена - 24 435 лева без ДДС /двадесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ „БУЛКВАРЦ“ЕООД, е с регистрация по ЗДДС. Тежести за имота: Договорна ипотека том 9, №133/2008г. в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД; възбрана том 1, №7/2011г., в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в Западна индустриална зона, при управителя Пламен Атанасов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150401491/2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви