Офис

Начална цена: 8920.00 лв. Покажи в EUR

36 кв.м., ПЛЕВЕН
площад "Възраждане" №5

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 13.03.2018 09:45
Публикувана на: 12.01.2018 14:10
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1402 / 2010 г. с Изх. № 1728/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, а именно: ½ /една втора/ идеална част от: ОФИС №13 /тринадесет/, находящ се в град Плевен, в офис сграда с магазини на площад "Възраждане" №5 /пет/, на III /трети/ етаж, съгласно схема №15-112247-19.03.2015г. на СГКК гр.Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.871.1.13 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно, точка, едно, точка, тринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Плевен, одобрени със заповед №РД-18-71/06.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предназначение на самостоятелния обект- за офис, брой нива на обекта- едно, със застроена площ от 35,59 кв.м. /тридесет и пет цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата по кадастралната схема: на същия етаж- обект с идентификатор 56722. 659.871.1.12, под обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.8, над обекта- обект с идентификатор 56722.659.871.1.18, и при съседи по нотариален акт: коридор, площад "Възраждане", офис №12, двор, отгоре- кафе-сладкарница, отдолу- офис №8, както и припадащите се на офиса 3,3245 % /три цяло три хиляди двеста четиридесет и пет десетохилядни процента/' идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж на сградата, която сграда е обозначена по кадастралната схема като сграда №1/едно/, построена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.871 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин петдесет и девет, точка, осемстотин седемдесет и едно/, а по нотариален акт в урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ II-5990 /втори римско за имот пет хиляди деветстотин и деветдесет арабско/, в квартал 85а /осемдесет и пет букава “а“/, с площ от 295 кв.м./ двеста деветдесет и пет квадратни метра/, съгласно уличната регулация, утвърдена със заповед №РД-15-1894 от 2000г., при съседи на УПИ:от две страни улици, УПИ I-5991 на ЕООД „Хоризонт-Иванов" и УПИ III-5989 на Мария Драгомирова Петева и др. - при първоначална цена – 8 920 лв /осем хиляди деветстотин и двадесет лева/ Данъчната оценка за имота е 28 967.30 лв, данъчна оценка на имота за лицето е 14 483.70 лв,съгласно справка на МДТ Плевен. Тежести за имота: възбрана том 6, акт №122/2010г. в полза на „АЛФА БАНКА” АД, ЕИК 831694000, с правоприемник "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" ЕАД, с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.„Околовръстен път“ №260; възбрана том 1, акт №50/2011г. в полза на „ПИБ”АД, ЕИК 831094393, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър с Изх.№1474/25.03.2015г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр.Плевен, при г-жа Надежда Петрова. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20108150401402/10 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви