Офис

Начална цена: 32000.00 лв. Покажи в EUR

175 кв.м., ПЛОВДИВ
ЮИПЗ, ет. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 22.02.2018 09:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:13
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

И.Д.20158250400089-2015 г. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.539.279.1.3 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет, точка, едно, точка, три/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-484/24.04.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, п. к. 4000, ЮИПЗ, ет. 3 /три/, с предназначение на самостоятелния обект: за офис; с брой нива на обекта: 1 /едно/; с посочена в документ площ: 174,89 кв. м. /сто седемдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра/; ВЕДНО с прилежащите части: съответните части на сградата; при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: 56784.539.279.1.2; над обекта: няма, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.539.279.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет, точка, едно/ по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.. к. 4000, ЮИПЗ; със застроена площ: 176 кв. м. /сто седемдесет и шест квадратни метра/; с брой етажи: 3 /три/; с предназначение: промишлена сграда, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.539.279 / пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, девет, точка, две, седем, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед: КД-14-16-484/24.04.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив; район „Тракия”, п. к. 4000, ЮИПЗ, „Асеновградско шосе” № 1 /едно/; с площ: 317 кв. м. /триста и седемнадесет квадратни метра/; с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект; стар идентификатор: няма; с номер по предходен план: 4 /четири/, парцел: LIII /петдесет и три римско/; при граници на поземления имот: 56784.539.507, 56784.539.327, 56784.539.278, 56784.539.277, 56784.539.280, 56784.539.281. На основание чл. 485, ал. 4 от ГПК началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 32000,00 лв. (тридесет и две хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви