Етаж от къща

Начална цена: 24000.00 лв. Покажи в EUR

120 кв.м., Ракитово

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 13:00
Публикувана на: 12.01.2018 14:32

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.01.2018г. До 26.02.2018г., ще се проведе първа по ред публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (26.02.2018г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 27.02.2018г. (вторник) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД С ЕИК 1218ххххх, представлявана от юрк. В. Спирова, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №1, ет. 6, по изпълнителното дело подробно описан както следва: ½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ ХIII-205 /парцел тринадесети-отреден за имот планоснимачен номер двеста и пети/, с приложена регулация за парцела, от квартал № 8 /осми/ по плана на гр. Ракитово, при граници: от запад – улица, от изток – УПИ III-203, от север УПИ ХIV-206 и от юг УПИ ХII-204, ведно с ВТОРИ ЕТАЖ от построената в подробно описания по-горе парцел двуетажна, масивна жилищна сграда – къща, на застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв. метра, ведно с избени помещения № 3 /три/ и № 4 /четири/, ведно с цялото таванско помещение на къщата, ведно със северния ГАРАЖ в къщата, ведно с общи части от сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, с адрес на имота: гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №23. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди лева), съставляваща 80 % от новата оценка на имота определена с Протокол от 11.12.2017г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл. 485 ал.4 във вр. с чл. 468, ал. 1 ГПК., Недвижимият имот е собственост на длъжника СТОЯН ДИМИТРОВ ГОВЕДАРСКИ с ЕГН 8608хххххх, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №23, придобит с нот. Акт №53, т.1, нот. дело №50/22.12.2008 г. вписан в АВ Велинград, вх. рег. №2168/22.12.2008 г., Акт №103, т.8, № 1733/2008г. Върху описаните недвижими имоти, предмет на публичната продан, има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №293/26.02.2014г., том 1, №41/2014г., дв. вх. рег. №292/26.02.2014г. по ИД 78/2014г. на ЧСИ Мария Ангелова. Книга ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вх. рег. №7/25.06.2009г., том 1, №50/2009г., вид дело Нотариално дело 779/25.06.2009г., дв. вх. рег. №1218/25.06.2009г., вписана в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед в петък от 16:00 часа до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: „БАНК ДСК“ ЕАД, IBAN BG43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, по изп. дело № 20148840400078 на ЧСИ рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Всеки наддавач има право да подаде едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 27.02.2018г. (вторник) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви