Ателие, Таван

Начална цена: 26400.00 лв. Покажи в EUR

55 кв.м., ПЛОВДИВ
бул. „Пещерско шосе”, бл. С, ет. 4, Ателие 3

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 21.01.2018 до 21.02.2018
Обявяване на: 22.02.2018 14:00
Публикувана на: 12.01.2018 15:15
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

И.Д.20138250400718-2013 г.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.7.24 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, седем, точка, две, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-1658/03.12.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на имота: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. С (буква „С”), ет. 4 (четири), Ателие 3 (три); с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; с брой нива на обекта: 1 (едно); с посочена в документа площ: 54,90 кв. м. (петдесет и четири цяло и деветдесет стотни квадратни метра), с прилежащи части: ВЕДНО с ИЗБА 22 (двадесет и две), ВЕДНО с 1,42 % (едно цяло четиридесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата, а по акт за собственост: АТЕЛИЕ № 3 (три), находящо се на четвърти етаж, кота + 9,15 (плюс девет цяло и петнадесет стотни) метра, със застроена площ 54,90 кв. м. (петдесет и четири цяло и деветдесет стотни квадратни метра), състоящо се от спалня, дневна, кухненски бокс, баня – тоалетна, коридор и тераса, ВЕДНО с 1,42 % (едно цяло четиридесет и две стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 6,01 кв. м. (шест цяло и една стотни квадратни метра), ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 (двадесет и две), с площ от 4 кв. м. (четири квадратни метра), при граници – от две страни коридор, изба № 3 (три) и изба № 2 (две), ВЕДНО с 0,03 % (нула цяло нула три стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 0,52 кв. м. (нула цяло петдесет и две стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.510.801.7.23, под обекта: 56784.510.801.7.16 и над обекта: 56784.510.801.7.30 и 56784.510.801.7.31, а по акт за собственост: при граници на ателието: апартамент № 21 (двадесет и първи), стълбищна клетка и асансьорна шахта, отдолу – ателие № 2 (две), отгоре – ателие № 4 (четири), който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор 56784.510.801.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, точка, осем, нула, едно, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-1658/03.12.2009 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив; с адрес на сградата: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”, бл. С (буква „С”); със застроена площ: 799 кв. м. (седемстотин деветдесет и девет квадратни метра); с брой етажи: 6 (шест); с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.510.801 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, нула, осем, нула, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/0306.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с последно изменение със Заповед КД-14-16-2541/29.12.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе”; с площ: 22589 кв. м. (двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m); с номер предходен план: 385, 387 (триста осемдесет и пет, триста осемдесет и седем), квартал: 3 (три), парцел: I-385, 387 (едно римско – триста осемдесет и пет арабско, триста осемдесет и седем арабско), а по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛНЕ ИМОТ (УПИ) I-385,387 (първи римско, триста осемдесет и пети, триста осемдесет и седми) – отреден за жилищно строителство, целият с площ от 20 653 кв. м. (двадесет хиляди шестстотин петдесет и три квадратни метра), в кв. 3 (трети) по плана на кв. „Христо Смирненски” – III етап – гр. Пловдив, одобрен със Заповеди №№ РД-02-142278/29.12.2000 г. на МРРБ, ОА-806/05.05.2005 г. и ОА-1375/16.06.2006 г. (регулация) на Кмета на Община Пловдив, при граници на поземления имот: 56784.512.803, 56784.510.479, 56784.510.9548, 56784.510.9547, 56784.510.9546, 56784.510.9545, 56784.510.376, 56784.510.388, 56784.510.406, 56784.510.806, 56784.510.407, 56784.510.408, а по акт за собственост: при граници: ПИ IV-408 (четири, четиристотин и осми), ПИ III-407 (трети, четиристотин и седми), ПИ II-386 (втори, триста осемдесет и шести), ПИ I-406 (първи, четиристотин и шести), III-389 (трети, триста осемдесет и девети), IV-389 (четвърти, триста осемдесет и девети), V-389 (пети, триста осемдесет и девети), VI-389 (шести, триста осемдесет и девети), ПИ 376 (триста седемдесет и шести), ПИ 377 (триста седемдесет и седми) и ПИ 479 (четиристотин седемдесет и девети). Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 26 400,00 лв. (двадесет и шест хиляди и четиристотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви