Фабрика

Начална цена: 140000.00 лв. Покажи в EUR

1675 кв.м., ДОБРИЧ
бул.”Трети март” №48

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Желязков Желев
Срок: от 15.01.2018 до 15.02.2018
Обявяване на: 16.02.2018 12:00
Публикувана на: 12.01.2018 16:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НЕДВИЖИМ ИМОТ – находящ се в град Добрич, бул.”Трети март” №48 /четиридесет и осем/, промишлена зона „Запад”, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор №72624.603.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем/ съгласно скица №1879/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: квартал: 277 /две, седем, седем/, парцел ІІ /две/, с площ 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, ведно с построеният в този имот ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ със застроена площ 320 /триста и двадесет/ кв.м. и НАВЕС към него със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., които съгласно кадастралната карта са представени като еднофамилна СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.603.7.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем, точка, едно/, скица №1880/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 389 /триста осемдесет и девет/ кв.м., с предназначение: „Промишлена сграда”, при граници и съседи за поземления имот: 72624.603.4; 72624.603.111; 72624.603.291; 72624.603.357

ЧСИ

Име: Николай Желязков Желев
Служебен номер: 811
Телефон: 058 605294
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, бул. 25-ти септември No19А, партера
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Желязков Желев

Актуални обяви