Тристаен апартамент

Начална цена: 151200.00 лв. Покажи в EUR

93 кв.м., СОФИЯ
жк Дианабад, бл. 25, ет. 2, ап. 7

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 28.02.2018 09:00
Публикувана на: 26.01.2018 09:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Мая Милчева Василева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 ГПК във вр. с чл. 487 ГПК, по искане на съделителя МАГДЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖАНКОВА е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 27.01.2018 г. до 27.02.2018 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на МАГДЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖАНКОВА и РУМЕН СЛАВЧЕВ МАКАВЕЕВ, съответно при квоти: ½ ид.ч. за МАГДЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖАНКОВА и ½ ид.ч. за РУМЕН СЛАВЧЕВ МАКАВЕЕВ, а именно: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.803.1974.4.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед № РД-18-95/18.12.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота: гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 25, ет. 2, ап. 7, който самостоятелен обект се намира в сграда № 4, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1974, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.803.1974.4.6, 68134.803.1974.4.8, под обекта – 68134.803.1974.4.3, над обекта – 68134.803.1974.4.11, а съгласно нотариален акт представлява: Апартамент № 7, находящ се в гр. София, р-н "Изгрев", ж.к. "Дианабад" /бивш "Червена звезда"/, в жилищна сграда - блок № 25, на II етаж, състоящ се от две стаи, дневна кухня и сервизни помещения, застроен на 93,30 кв.м., при съседи: стълбище, Милан Георгиев Зарков, Зорка Атанасова Костова, двор, заедно с Избено помещение № 17, без посочена площ по доказателствен документ за собственост, при съседи: Методи и Илинка Пиперкови, двор, заедно с 5,279 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 151 200.00 лв. (сто петдесет и едно хиляди и двеста лева). Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело вписана в СВ – гр. София, акт № 185, том 21, вх.рег. № 86448/15.12.2017г. Искова молба, вписана в СВ – гр. София, акт № 99, том 9, дв.вх.рег. № 37547/30.07.2014г. Възбрана върху частта от имота, която е била бивша собственост на Стоимен Ботев Божанков, по изпълнително дело № 20098600400093 по описа на ЧСИ Виолета Матова, рег. № 860, район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 146, том 14, дв.вх.рег. № 62486/28.12.2009г., за сумата от 60 000,00 лв. - главница. В резултат на проведено принудително изпълнение имотът е продаден на публична продан на съделителя по настоящото делото Румен Славчев Макавеев, но са останали незаличени възбрани по това дело, както и следните възбрани, наложени след възбраната по делото на ЧСИ Матова, но преди публичната продажба, от която черпи права съделителят Макавеев. Възбрана върху частта от имота, която е била бивша собственост на Стоимен Ботев Божанков, по изпълнително дело № 20137860401972 по описа на ЧСИ Миладин Петров Миладинов, рег. № 786, район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 191, том 23, дв.вх.рег. № 49949/15.10.2013г., за сумата от 2 579,28 лв. Възбрана върху частта от имота, която е била бивша собственост на Стоимен Ботев Божанков, по изпълнително дело № 20128570400284 по описа на ЧСИ Борислав Янев, рег. № 857, район на действие – СГС, вписана в СВ – гр. София, акт № 210, том 23, дв.вх.рег. № 49341/07.11.2012г., за сумата от 6 101,55 лв. - главница. Възбрана върху частта от имота, която е била бивша собственост на Стоимен Ботев Божанков, по изпълнително дело № 20127900401208 по мой опис, вписана в СВ – гр. София, акт № 84, том 10, дв.вх.рег. № 18250/10.05.2012г., за сумата от 10 787,08 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За пазач на имота е назначен съделителят МАГДЕЛИНА КИРИЛОВА БОЖАНКОВА чрез съпругът СТОЙМЕН БОТЕВ БОЖАНКОВ, тел.: 0888/ 977 381. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900402277 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 28.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви