Тристаен апартамент

Начална цена: 132300.00 лв. Покажи в EUR

79 кв.м., СОФИЯ
бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 20, бл. 1, ет.5, ап. 25, м. "Лиляна Димитрова" ЛУКСОЗЕН апартамент

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 07.02.2018 до 07.03.2018
Обявяване на: 08.03.2018 09:00
Публикувана на: 26.01.2018 11:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 07.02.2018г. до 07.03.2018г. на следния недвижим имот, собственост на КАМЕЛИЯ ЕНЕВА МЕТОДИЕВА, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 68134.404.94.2.25 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и четири, точка, деветдесет и четири, точка, две, точка, двадесет и пет/ по кадастралната карта на гр. София, район "Оборище", одобрени със Заповед РД-18-45/09.07.2010 г., с адрес на имота: гр. София, район Оборище, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 20 /двадесет/, бл. 1 /едно/, ет.7 /седем/, ап. 25 /двадесет и пет/, който самостоятелен обект се намира в сграда №2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.404.94 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и четири, точка, деветдесет и четири/ с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 79.35 /седемдесет и девет цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., заедно с прилежащите части: мазе 67 /шестдесет и седем/ – 3.15 /три цяло и петнадесет стотини/ кв.м., 1.309 % /едно цяло триста и девет хилядни върху сто/ ид. части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.404.94.2.25, 68134.404.94.2.26; под обекта: 68134.404.2.20; над обекта: 68134.404.94.2.30, който самостоятелен обект съгласно Нотариален акт за собственост представлява АПАРТАМЕНТ №25 /двадесет и пет/, находящ се в град София, Столична община, район "Оборище", булевард "Генерал Данаил Николаев" №20 /двадесет/, етаж V /пети/, блок 1 /едно/, м. "Лиляна Димитрова", състоящ се от две стаи, преходна дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 79.35 / седемдесет и девет цяло и тридесет и пет стотни/ кв.м., при граници по документ за собственост: изток-улица "Бяло море"; запад-апартамент №26, сем. Миреви - наематели; север-апартамент №24, сем. Ташеви - наематели; юг - улица "Искър"; отгоре - апартамент №30, сем. Паскалеви - наематели и отдолу - апартамент №20, м. Иванова - собственица, и при съседи по схема от кадастралната карта - съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 68134.404.94.2.24, 68134.404.94.2.26, под обекта - 68134.404.94.2.20 и над обекта - 68134.404.94.2.30, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №67 /шестдесет и седем/, с площ от 3.15 /три цяло и петнадесет стотни/ кв.м., при граници по документ за собственост: изток - коридор; запад - мазе на Н.Якимов - наемател; север - коридор; юг - мазе на сем. Якимови - наематели, както и припадащите се 1.309 % /едно цяло триста и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, построена през 1981 г. и право на строеж върху държавно място, попадащо в I /първа/ зона - м. "Лиляна Димитрова". Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 132 300.00 лв. (сто тридесет и две хиляди и триста лева). Същата представлява 90% от началната цена по първата публична продан. Тежести за имота: Договорна ипотека, учредена в полза на“Директ Кредит България“ ЕООД – взискател по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт № 113, том 11, дв.вх.рег.№ 20628/27.05.2011 г.; Договорна ипотека, учредена в полза на“Директ Кредит България“ ЕООД – взискател по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт № 99, том 27, дв.вх.рег.№ 52314/29.11.2011 г. ; Възбрана, наложена по изп.д.№20168380406499, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, с рег.№ 838, вписана в СВ-гр. София, акт № 278, том 20, дв.вх.рег.№ 74074/29.11.2016 г. за сумата от 3,592.75 лв. Възбрана, наложена по изп.д.№20178380404223 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, с рег.№838, вписана в СВ-гр. София, акт № 223, том 11, дв.вх.рег.№ 37526/19.06.2017 г. за сумата от 32,983.39 лв. Възбрана, в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр. София, акт № 13, том 16, дв.вх.рег.№ 54532/23.08.2017 г. за сумата от 83,388.65 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Камелия Енева Методиева, тел.: 0888 58 42 12; 0884 71 97 82 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - Специална сметка в ЦКБ - КЛОН ВЪЗРАЖДАНЕ - BG21 CECB 9790 1066 0623 00 - по изпълнително дело № 20177900401683 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 08.03.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви