Парцел

Начална цена: 10711.00 лв. Покажи в EUR

563 кв.м., БАЛЧИК
гр.Балчик, ул. "Тунджа" № 108

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 02.03.2018 11:00
Публикувана на: 30.01.2018 14:48
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 ид.част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02508.74.338 /нула, две, пет, нула, осем, точка, седем, четири, точка, три, три, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Балчик, одобрени със Заповед 300-5-5/04.02.2004г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД-14-08-1500/07.08.2006г. на началника на СГКК Добрич, номер по предходен план: 565, кв.35, парцел ХХІ, с площ на имота по акт за собственост от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., а по скица с площ на имота от 1125 /хиляда сто двадесет и пет/ кв.м., с административен адрес на имота: гр.Балчик, ул. "Тунджа" № 108 /сто и осем/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при съседи на имота: 02508.74.22, 02508.74.339, 02508.74.45, 02508.74.34, 02508.74.21.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви