Тристаен апартамент

Начална цена: 110400.00 лв. Покажи в EUR

68 кв.м., СОФИЯ
ул. "Тарас Шевченко" № 15, бл. № 6, вх. А, ет. 3, ап. 9

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 02.03.2018 09:00
Публикувана на: 30.01.2018 18:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 01.02.2018г. до 01.03.2018г. на следния недвижим имот, собственост на ВЕЛИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЕРЕМИНОВ и НИКОЛА ИВАНОВ ГЪРКОВ, а именно: Апартамент № 9, находящ се в гр. София, ул. "Тарас Шевченко" № 15, блок № 6, вход "А", етаж 3, състоящ се от две стаи, хол и кухня, с квадратура на апартамента 67,74 кв.м., при съседи: от изток - градинска площ, от запад - стълбищна площадка, от север - апартамент № 8 на сем. Петрунови, от юг - апартамент № 9 от вх. "Б" на сем. Алтъванови, заедно с принадлежащото му МАЗЕ с квадратура от 9,14 кв.м., при съседи: мазе № 8, коридор и общо помещение, заедно с принадлежащият му ТАВАН с квадратура от 10,35 кв.м., при съседи: таван № 4, стълбищна площадка и коридор, заедно с припадащите му се 5,555 % идеални части от общите части на сградата и с отстъпеното право на строеж върху терена на комплекса на стойност 379 лв. Съгласно представено удостоверение от АГКК не е установено съответствие на гореописания недвижим имот със самостоятелен обект от КККР, поради което в случай, че към момента на издаване на постановление за възлагане, имотът няма идентификатор, купувачът ще трябва да проведе процедура по нанасяне на имота в кадастралната карта. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 110 400.00 лв. (сто и десет хиляди и четиристотин лева). Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: Договорна ипотека в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 35, том 20, дв.вх.рег. № 21897/03.04.2008г., за сумата от 133 000,00 лв. – главница. Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД, по изп. дело № 20138410410019 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, вписана в СВ – гр. София, акт № 237, том 21, дв.вх.рег. № 45998/25.09.2013г., за сумата от 131 528,83 лв. - главница. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело „Банка ДСК“ ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 216, том 18, дв.вх.рег. № 67209/17.10.2017г., за сумата от 215 808,47 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За контакти НИКОЛА ИВАНОВ ГЪРКОВ, тел.: 0886/ 332 717. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20177900401948 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 02.03.2018г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви