Вила

Начална цена: 36800.00 лв. Покажи в EUR

121 кв.м., Лозен
с. Лозен, ул. "Горник" № 12

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 02.03.2018 09:00
Публикувана на: 30.01.2018 19:01
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 от ГПК във вр. чл. 487 от ГПК се изнася на ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 01.02.2018 г. до 01.03.2018 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите Георгина Емилова Борисова, Цветанка Методиева Зайкова, Борислав Любенов Борисов, Любомира Емилова Борисова и Цветанка Бориславова Борисова, съответно при квоти: 5/60 ид.ч. за Георгина Емилова Борисова, 24/60 за Цветанка Методиева Зайкова, 10/60 ид. ч. за Борислав Любенов Борисов, 5/60 ид.ч. за Любомира Емилова Борисова, 16/60 ид.ч. за Цветанка Бориславова Борисова, а именно: Южната част на Сграда с идентификатор 44063.6223.1398.3 (четири, четири, нула, шест, три, точка, шест, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем, точка, три), съгласно Скица на сграда № 15-123473/20.03.2017 г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12 (на кръстовището между ул. „Горник“ и ул. „Св.Св. Кирил и Методий“), разположена в поземлен имот с идентификатор 44063.6223.1398, със застроена площ от 121 (сто двадесет и един) кв. метра, брой етажи: 1 (един), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, ведно с 1/3 (една трета) идеална част от Поземлен имот с идентификатор 44063.4223.1398 (четири, четири, нула, шест, три, точка, четири, две, две, три, точка, едно, три, девет, осем), съгласно Скица на поземлен имот №15-123474/20.03.2017г. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота с.Лозен, район „Панчарево“, с площ от 829 (осемстотин двадесет и девет) кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), номер по предходен план: 1397, 1398, квартал: 72, парцел: ХІІ, при съседи поземлени имоти с идентификатори: 44063.6223.1399, 44063.6225.4245, 44063.6223.4062, 44063.6223.1396, а по нотариален акт представлява ЮЖНАТА ЧАСТ ОТ ЕДНОЕТАЖНА ВИЛНА СГРАДА, находяща се в северната част на УПИ ХІІ-1397, 1398 (дванадесети, отреден за имот с планоснимачни номера хиляди триста деветдесет и седем и хиляда триста деветдесет и осем), състояща се от една стая, кухня и входно антре, с площ от 40 (четиридесет) кв. метра, заедно с две зимнични помещения и подпокривно пространство с площ от 34 (тридесет и четири) кв. метра, ведно с 1/3 (една трета) ид. част от ДВОРНОТО МЯСТО, върху което е построена тази сграда, цялото с площ от 850 (осемстотин и петдесет) кв. метра, съставляващо УПИ ХІІ-1397, 1398, кв. 72 по ПУП на гр. София, с. Лозен, при съседи от две страни улици, Рангел Минков и Борис Минков Динев – по нотариален акт, а по скица – от две страни улици, УПИ ХІ-1396 и УПИ ХІІІ-139 Върху имота е запазено право на ползване върху 8/60 ид.ч. за Борислав Борисов и 8/60 ид. ч. за Цветанка Зайкова, видно от нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 175, том СLХІХ, вх.рег.№58120/15.12.2009г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 36800.00 лв. (тридесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от новата пазарна цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ - гр.София, акт № 268, том 4, вх. рег. № 10244/01.03.2017г., Възбрана в полза на „Софийска вода“, по изпълнително дело № 20168630400390, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Сия Халаджова, вписана в СВ – гр. София, акт № 141, том 6, дв.вх.рег. № 20439/13.04.2016г. за сумата от 1 754,38лв., Възбрана в полза на „Мост Финанс Мениджмънт“ АД по изпълнително дело № 20108380404207, с длъжник Цветанка Борисова, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр.София, акт № 31, том 17, дв. вх. рег. № 44588/07.10.2010г. за сумата от 500 лв. главница Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Цветанка Бориславова Борисова, тел.: 0879 288 223 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900400307 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). На основание чл. 354, ал.1 ГПК всеки съделител в делбата може да изкупи имота при условията на чл. 505, ал. 2 ГПК. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 02.03.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви