Двустаен апартамент

Начална цена: 52800.00 лв. Покажи в EUR

57 кв.м., СОФИЯ
ж.к. Младост 1, 16, вх. Д, ет. 8, ап. 95

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 01.02.2018 до 01.03.2018
Обявяване на: 02.03.2018 09:00
Публикувана на: 30.01.2018 19:58
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 348 от ГПК във вр. чл. 487 от ГПК се изнася на ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 01.02.2018 г. до 01.03.2018 г. на следния неподеляем недвижим имот, собственост на съделителите Георгина Емилова Борисова, Борислав Любенов Борисов, Любомира Емилова Борисова и Цветанка Бориславова Борисова, ЕГН 7503176252, с адрес с. Лозен, район „Панчарево“, ул. „Горник“ № 12, съответно при квоти: 1/12 ид.ч. за Георгина Емилова Борисова, 2/12 ид. ч. за Борислав Любенов Борисов, 1/12 ид.ч. за Любомира Емилова Борисова, 8/12 ид.ч. в режим на СИО между Марио Траянов Юруков и Диана Стоянова Юрукова – квотата на Цветанка Бориславова Борисова, прехвърлила му имота с нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 50, том 84, дв.вх.рег.№32697/23.07.2010г., а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор 68134.4082.727.4.95 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, две, точка, седем, две, седем, точка, четири, точка, девет, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота: гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост – 1“, бл. 16 (шестнадесет), вх. 5 (пет), етаж 8 (осми), апартамент 95 (деветдесет и пети); самостоятелният обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4082.727 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, две, точка, седем, две, седем); предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); посочена в документа площ: 57,12 (петдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв. метра; прилежащи части: зимнично помещение и 0,615 % идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелни обекти с идентификатор 68134.4082.727.4.94 и 68134.4082.727.4.96, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.727.4.92, над обекта – няма, а по нотариален акт представлява АПАРТАМЕНТ № 95 (деветдесет и пет), находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, бл. 16, вх. Д (5), ет. 8, с площ от 57,12 (петдесет и седем цяло и дванадесет стотни) кв. метра, със съседи: стълбище, Радка Стефанова Жекова, двор, Цветанка и Младен Илиеви, ведно с принадлежащото му ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, при съседи: от две страни коридор, Тереза Поли Мустачкова, стълби, заедно с 0,615 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място. Върху имота е запазено право на ползване върху 8/12 ид. ч. за Цветанка Зайкова, видно от нотариален акт, вписан в СВ-гр.София, акт № 3, том CLХІХ, вх.рег. № 57878/15.12.2009 г. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 52800.00 лв. (петдесет и две хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80% от новата пазарна цена на имота. Тежести за имота: Възбрана по настоящото изпълнително дело, вписана в СВ-гр.София, акт № 227, том 4, вх.рег. № 10245/01.03.2017г.; Възбрана в полза на „Топлофикация София“ ЕАД по изпълнително дело № 20148440403537 с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ-гр.София, акт № 254, том 3, дв.вх.рег. № 9141/24.02.2015г. за сумата от 2 372,88 лв. главница; Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 20128440400373 с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Стоян Якимов, вписана в СВ-гр.София, акт № 137, том 8, дв.вх.рег. № 14293/11.04.2012г. за сумата от 4 654,24лв.; Възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 2011838040400754, с длъжник Марио Юруков, по описа на ЧСИ Милен Бъзински, вписана в СВ-гр.София, акт № 142, том 6, дв.вх.рег. № 16833/02.05.2011г. за сумата от 17 784,55 лв.; Искова молба, вписана в СВ-гр.София, акт № 125, том 2, дв.вх.рег. № 5106/19.02.2010г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен Цветанка Бориславова Борисова, тел.: 0879 288 223 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20177900400307 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). На основание чл. 354, ал.1 ГПК всеки съделител в делбата може да изкупи имота при условията на чл. 505, ал. 2 ГПК. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 02.03.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви