Бензиностанция

Начална цена: 116572.00 лв. Покажи в EUR

2710 кв.м., ТЕРВЕЛ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 09:00
Публикувана на: 31.01.2018 11:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

недвижим имот, находящ се в гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, жилищен комплекс „Изгрев“, ул. Хан Аспарух" № 76, представляващ съгласно акт за собственост дворно място с площ 2710(две хиляди седемстотин и десет) квадратни метра, урегулирано в парцел ІІІ, бензиностанция, в квартал 63 (шестдесет и три), при граници и съседи: І жилищен комплекс, улица и улица, ведно с построените в имота БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с три колонки и диагностичен пункт за смяна на масла, състояща се от: едноетажна масивна постройка от пет помещения със застроена площ 72,85 (седемдесет и две цяло осемдесет и пет стотни) квадратни метра, заедно с три броя резервоара – стоманени и градинско осветление, а съгласно скица: поземлен имот с площ от 2763 (две хиляди седемстотин шестдесет и три) квадратни метра, с идентификатор № 72271.501.1922 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тервел, одобрени със Заповед № РД-18-91/19.12.2009г. на Изпълнтиелния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция, газостанция, при граници и съседи: имоти с идентификатори № № 72271.501.1923, 72271.501.1917, 72271.501.1918, ведно с построената в имота сграда със застроена площ 58 (петдесет и осем) квадратни метра, с идентификатор № 72271.501.1922.1 (седем, две, две, седем, едно, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, две, две, точка, едно) , на един етаж, с предназначение: сграда за търговия. Описание:Поземленият имот не е ограден, достъп до колонки по асфалтова настилка от главния булевард на града от североизток. Подход за зареждане от североизток по асфалтова  настилка. Около сграда Бензиностанцията има тротоарна настилка. Изградени са площадкова ел. инсталация и площадкова канализация. Югоизточно от сградата има асфалтова прлощадка около 400 кв.м., останалата част от незастроеното дворното място е обрасло с дървовидна и храстовидна растителност. Сградата по нотариален акт е със ЗП-71,85 кв.м., а по скица със ЗП-58,00 кв.м. При огледа не е намерен Диагностичен пункт, а само масивна сграда за търговия със ЗП-60,70 кв.м. по измерване. Сградата се състои  от пет помещения: търговска зала, склад, архив, офис и сервизно помещение. Сградата  е масивна с бетонови основи, тухлен зид и ж.б. плоча, външна циментова мазилка, дограма алуминиева за врати и прозорци. Подът в сградата е теракот, стените и таваните са шпакловка с латекс. В момента на огледа не е в експлоатация, състояние добро. Година на строителство- 1980г. Година на реновиране – 2005г. Оборудването на Бензиностанцията се състои от три броя резервоари-стоманени, три броя колонки и градинско осветление. При огледа са намерени четири колонки: три северно пред сградата и една югозападно от сградата., които са монтирани на бетонов фундамент, комплектовани са с импулсен брояч, помпен блок и електро оборудване на ADAST SISTEMS, рама, шкаф и един пистолет. Не са идентифицирани серийните номера на колонките, които под въздействието на атмосферните условия са силно корозирали, с много видими механични деформации, без пистолети, демонтирани прозорци и вратички, морално и физически стари, няма достъп до тях, обрасли са с дървовидна растителност, негодни за ползване. Тръбната разводка, състояща се от сливни и смукателни тръбопроводи, ведно с тръбопроводната арматура, от приемната шахта до резервоарите и колонките са положени в земята, под пътната настилка. Няма информация за състоянието им. Съоръженията към бензиностанцията не са в експлоатация от началото на 2014г.       Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: възбрана № 126, том І, дв. вх. рег. № 2390/29.10.2009г., възбрана № 95, том І, дв. вх. рег. № 2551/16.10.2015г., възбрана № 40у том І, дв. вх. рег. № 871/27.04.2017г., възбрана № 80, том І, дв. вх. рег. № 160320.07.2017г., договорна ипотека № 16, том І, дв. вх. рег. № 400/21.02.2007г. За обезпечаване на вземане в размер на 1000000 лв., поправка на договорна ипотека № 4, том І, дв. вх. рег. № 10/10.01.2008г., подновяване на договорна ипотека № 13, том І, дв. вх. рег. № 278/07.02.2017г. до размера на 1000000 лв.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви