Земеделска земя

Начална цена: 1702.40 лв. Покажи в EUR

931 кв.м., Росеново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 08:30
Публикувана на: 05.02.2018 08:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/6(една шеста) идеална част от земеделска земя с начин на трайно ползване НИВА с площ по нотариален акт 5.583 дка /пет декара и петстотин и омесемдесет и три квадратни метра/, а по скица 5.585 дка /пет декара и петстотин и омесемдесет и пет квадратни метра/, в местността „Божуровски път”, трета категория, представляващ имот с идентификатор 63063.19.59(шест, три, нула, шест, три, точка, едно, девет, точка, пет, девет) по кадастралната  карта на село Росеново, община Добричка, одобрени със Заповед РД- 18- 227/17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, със стар кадастрален № 019059 /деветнадесет хиляди и петдесет и девети/, съставляващ парцел 59 /петдесет и девет/ от масив 19 /деветнадесет/ по плана за земеразделяне на село Росеново, община Добричка, ЕКАТТЕ 63063, при граници и съседи:имоти с идентификатори: 63063.19.64, 63063.19.321, 63063.19.321, 63063.19.117 и 63063.19.58.              Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: - Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №137, том I, дв.вх.рег.№2223 от 10.03.2015г., по настоящото дело. - Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №156, том II, дв.вх.рег.№5719 от 19.06.2017г., по настоящото дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви