Земеделска земя

Начална цена: 1800.00 лв. Покажи в EUR

250 кв.м., Росеново

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.02.2018 до 13.03.2018
Обявяване на: 14.03.2018 08:30
Публикувана на: 05.02.2018 09:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- 1/2(една втора) идеална част от земеделска земя с начин на трайно ползване ЛОЗЕ на площ от 0.500 дка /петстотин квадратни метра/, девета категория, в местността „Лозята”, представляващ имот с идентификатор 63063.22.115(шест, три, нула, шест, три, точка, две, две, точка, едно, едно, пет) по кадастралната  карта на село Росеново, община Добричка, одобрени със Заповед РД- 18- 227/17.08.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, със стар кадастрален № 022115 /двадесет и две хиляди сто и петнадесети/, съставляващ парцел 115 /сто и петнадесети/ от масив 22 /двадесет и две/ по плана за земеразделяне на село Росеново, община Добричка, ЕКАТТЕ 63063, при граници и съседи:имоти с идентификатори: 63063.22.116, 63063.22.114 и 63063.22.328.              Върху имота има вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Добрич: - Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №137, том I, дв.вх.рег.№2223 от 10.03.2015г., по настоящото дело. - Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под №156, том II, дв.вх.рег.№5719 от 19.06.2017г., по настоящото дело.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви