Производствен имот

Начална цена: 27840.00 лв. Покажи в EUR

3415 кв.м., Шабла

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 11:00
Публикувана на: 05.02.2018 09:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в гр. Шабла ул. „Равно поле” № 14, представляващ 3415 (три хиляди четиристотин и петнадесет) квадратни метра в идеални части от поземлен имот, с площ от 10001 кв.м. (десет хиляди и един квадратни метра) по документ за собственост, а съгласно скица с площ от 10000 кв.м. (десет хиляди квадратни метра), с идентификатор № 83017.503.3216 по кадастралната карта на гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, одобрени със Заповед № РД 18-15/29.03.2006г. на изп. Директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-237/23.05.2008г. на Началника на СГКК Добрич, стар идентификатор 503.3197, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване: за стопански двор, при граници и съседи: 83017.503.3217, 83017.503.3054, 83017.503.3173, 83017.503.3077, 83017.503.3041, 83017.503.3076, 83017.503.3215, 83017.503.3199. ОПИСАНИЕ: Поземленият имот се намира в югозападния край на гр. Шабла в стопанския двор, по главен път Каварна-Шабла, отстоящ на 350 м. от центъра на града. Имотът не е застроен и не се обработва. За земната основа са правени специални геоложки проучвания, с които е установено, че в границите на имота няма пропадъчни и свлачищни явления както и наличие на високи подпочвени води, които да повлияят неблагоприятно на изгпадените сгради и постройки. Имотът граничи със стопански сгради. Оценяваният поземлен имот е бивш хиподрум, има правилна форма и равнинен релеф, излаз на две улици. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията гр. Каварна: договорна ипотека № 17, т. 2, рег. № 3967/10.10.2008г. за обезпечаване вземане в размер на 153000 евро; възбрана № 120, т. 2, вх. рег. № 3893/03.12.2010г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви