Парцел

Начална цена: 3199.50 лв. Покажи в EUR

274 кв.м., Топола

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 11:00
Публикувана на: 07.02.2018 09:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.510.845 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, едно, нула, точка, осем, четири, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Топола, община Каварна, одобрена със Заповед РД-18-31/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед КД-14-08-1261/29.11.2013 г. на Началника на СГКК - Добрич, с площ от 548 /петстотин четиридесет и осем/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 40 /четиридесет/, парцел: XVIII /осемнадесети/, при съседи: 72693.510.843, 72693.510.842, 72693.510.922 и 72693.510.846 . Описание: Оценяваният поземлен имот с площ 548 кв.м., се намира в западния край на СО на с. Топола, на 600 м. от голф игрище ”BlackSeaRama”, на 100 м. от международен път Е87 България-Румъния, на 10 км. от гр. Балчик, на 3 км. от гр. Каварна и 400 м. от голф игрище ”Lighthouse Golf Resort”. Съседните имоти са незастроени, но в близост са изградени вилни сгради за сезонно и целогодишно обитаване. Поземленият имот се намира на предпоследна линия на ската, непосредствено до международен път Варна-Дуранкулак-Румъния и подходът към него е по асфалтов път, водещ към голф игрище ”Lighthouse Golf Resort”. Поземленият имот е разположен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока запад-изток, не е ограден, граничи с незастроени парцели, не е снабден с ток и вода, комуникации в близост. Достъпът до имота е от запад по улица /полски път/. В момента на огледа поземленият имот е незастроен. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №110, том 1, дв.вх.рег.№1740/24.06.2014 г. по насточщото изпълнително дело., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №104, том 1, дв.вх.рег.№1615/13.06.2014 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №111, том 1, дв.вх.рег.№1698/24.06.2014 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви