Къща

Начална цена: 65280.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., КАВАРНА

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 26.02.2018 до 26.03.2018
Обявяване на: 27.03.2018 11:00
Публикувана на: 07.02.2018 13:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Каварна, ул. "Стефан Караджа" №40 /четиридесет/, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35064.5001.1631 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/27.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 697 /шестстотин деветдесет и седем/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ м.), стар идентификатор 1634 /хиляда шестстотин тридесет и четири/, квартал: 3 /три/, парцел: IV /четири/, при съседи: 35064.501.1632, 35064.501.1610, 35064.501.1611, 35064.501.1612, 35064.501.1630, 35064.501.9503, ведно със следните самостоятелни обекти в построената се в същия поземлен  имот жилищна многофамилна сграда с идентификатор 35064.501.1631.1 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно/, със застроена площ от 104 /сто и четири/ кв.м., брой етажи 2 /два/, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35064.501.1631.1.2 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно, точка, две/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от три стаи, кухня, Г-образен коридор, баня, тоалетна  и южен балкон с площ от 10 /десет/ кв.м., брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 99 /деветдесет и девет/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - няма, под обекта - 35064.501.1631.1.1, над обекта - няма, и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35064.501.1631.1.4 /три, пет, нула, шест, четири, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, три, едно, точка, едно, точка, четири/, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от стая, кухня, сервизно помещение, коридор, стълбище за първи жилищен етаж и гараж, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 49.50 /четиридесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 35064.501.1631.1.3, под обекта - няма, над обекта - 35064.501.1631.1.1 . Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: вписана Законна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №14, том 1, дв.вх.рег.№2532/17.06.2008 г. за сумата от 120000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №118, том 1, дв.вх.рег.№1243/31.05.2011г. по изпълнително дело №20117370400807.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви