Търговски имот

Начална цена: 21047.20 лв. Покажи в EUR

71 кв.м., ЗЛАТОГРАД
ул. Беловидово № 27, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 28.02.2018 до 29.03.2018
Обявяване на: 30.03.2018 10:00
Публикувана на: 08.02.2018 11:29
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 31111.34.868.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-75/15.07.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, и изменени със Заповед № КД-14-21-588/10.12.2012 г. на Началника на СГКК – Смолян, с площ от 70.75 кв. м. (седемдесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с предназначение: За спортна и развлекателна дейност, с административен адрес: гр. Златоград, ЕКАТТЕ 31111, общ. Златоград, обл. Смолян, ул. Беловидово, № 27, ет. 0, намиращ се в двуетажна сграда за търговия с идентификатор 31111.34.868.1 и със застроена площ от 920 кв.м. (деветстотин и двадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 31111.34.868, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, и с площ от 1543 кв.м. (хиляда петстотин четиридесет и три квадратни метра), попадащ в УПИ ІI - поща и кино, кв. 131 по подробния устройствен план (ПУП) на гр. Златоград, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 31111.34.868.1.7, под обекта: няма, над обекта: 31111.34.868.1.7, и при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 31111.34.809, 31111.35.434, 31111.35.383, 31111.35.442, 31111.34.869, 31111.34.873, 31111.34.837, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви