Етаж от къща

Начална цена: 17698.40 лв. Покажи в EUR

108 кв.м., СМОЛЯН
ул. Надежда № 4, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
Срок: от 27.02.2018 до 27.03.2018
Обявяване на: 28.03.2018 11:00
Публикувана на: 08.02.2018 13:34
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИЗБЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.912.282.1.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 107.75 кв.м. (сто и седем цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Надежда, № 4, ет. 0, намиращ се в триетажна постройка, състояща се от избен етаж, два жилищни етажа и пристройка, и съставляваща съвкупност от отразените в КККР две многофамилни жилищни сгради с идентификатори 67653.912.282.1 и 67653.912.282.2 и със застроена площ съответно от 87 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра) и 24 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра), които сгради са разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.912.282, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), и с площ от 471 кв.м. (четиристотин седемдесет и един квадратни метра), образуващ УПИ XVI-850, кв. 8 по действащия устройствен план на гр. Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.912.282.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.912.281, 67653.912.283, 67653.912.284, 67653.912.289, 67653.912.290, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на гореописаните сгради, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

ЧСИ

Име: Петко Иванов Мачкърски
Служебен номер: 881
Телефон: 0301 81 230
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Смолян, ул. Бузлуджа № 11, ет.2, офис 12, Бизнес център – Смолян
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Иванов Мачкърски

Актуални обяви