Магазин

Начална цена: 77625.00 лв. Покажи в EUR

86 кв.м., СОФИЯ
ул. Брусенска № 6, вх. А, ет. - 4 - МАГАЗИН № 2

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 12.02.2018 до 12.03.2018
Обявяване на: 13.03.2018 09:00
Публикувана на: 08.02.2018 15:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 12.02.2018 г. до 12.02.2018 г. на следните недвижими имоти, находящи се в ЖИЛИЩНА СГРАДА с аптека, два магазина, кафене, козметичен салон, спортен център и подземни гаражи, с четири входа, включваща три сутерена, партер, два жилищни етажа и един тавански етаж, с обща застроена площ на сградата от 967 /деветстотин шестдесет и седем/ кв. м и с обща разгъната площ от 7 101.58 /седем хиляди сто и едно цяло и петдесет и осем стотни/ кв. м, която сграда е изградена в съответствие с Архитектурни проекти, одобрени на 31.05.2005 г. от Гл. архитект на град София и съгласно Разрешение за строеж № 70/31.01.2005 г., издадено от Гл. архитект на гр. София и Заповед № РД-09-50-66/24.01.2006 г. на Гл. Архитект на гр. София, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ ІХ-136, 137 /девети, отреден за имоти с планоснимачни номера сто тридесет и шест и сто тридесет и седем/ от кв. 162 /сто шестдесет и втори/ по плана на гр. София, местност ж.к.“Гърдова глава“, целият с площ от 1 995 /хиляда деветстотин деветдесет и пет/ кв. м, при граници на имота съгласно Скица № 94-С-281 от 13.04.2006 година, издадена от СО, район „Витоша“: УПИ Х-135, УПИ І-138 и от две страни – улица, собственост на "Випбилд 2006" ЕООД с ЕИК 175032435, със седалище и адрес на управление гр. София бул. "Симеоновско шосе" No 85 "З", вх. Б, ет. 1, въз основа на Апорт, вписан в СВ – гр. София, акт №85, том 57, дв.вх.рег.№23774/28.05.2013г., след вписване на възбраната по изпълнителното дело в СВ, акт №153, том 5, дв.вх.рег.№9124/07.03.2013г., а именно: 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1934.136.1.14, съгласно кадастрална схема №12584/27.02.2013г. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК, представляващ помещение за търговска дейност – магазин №1, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1934.136, с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. Брусенска №6, вх. А, ет. -4, с площ по скицата от 61,67 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1934.136.1.13, под обекта - няма, над обекта - няма, заедно със съответните ид.ч. от общите части на вход „А“ на сградата, а по нотариален акт: МАГАЗИН № 1 /едно/, разположен във вход „А“ на гореописаната сграда, на третия сутеренен етаж, на кота -9.00 /минус девет/ м, със застроена площ от 61.67 /шестдесет и едно цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. м, състоящ се от: търговска зала, тоалетна и две сервизни помещения към магазина, при граници: рампа към подземния гараж, коридор, помещения за ел. табло, стълбище, магазин № 2 и улица, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата; Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 55 417,50 лв. (петдесет и пет хиляди четиристотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната публична продан. 2.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.1934.136.1.13, съгласно кадастрална схема №12583/27.02.2013г. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010г. на изп. директор на АГКК, представляващ помещение за търговска дейност – магазин №2, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1934.136, с адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. Брусенска №6, вх. А, ет. -4, с площ по скицата от 86,07 кв.м. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1934.136.1.14, под обекта - няма, над обекта - няма, заедно със съответните ид.ч. от общите части на вх. „А“ на сградата, а по нотариален акт: МАГАЗИН № 2 /две/, разположен във вход „Б“ на гореописаната сграда, на третия сутеренен етаж, на кота -9.00 /минус девет/ м, със застроена площ от 86.07 /осемдесет и шест цяло и седем стотни/ кв. м, състоящ се от: търговска зала, сервизно помещение към магазина и тоалетна, при граници: улица, магазин № 1, стълбище, коридор, мазе № 7 и външна стена, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата; Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 77 625,00 лв. (седемдесет и седем хиляди шестстотин двадесет и пет лева). Същата представлява 90 % от началната цена по предходната публична продан. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, тел.: 028955654, факс: 028955613 и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Тежести за имотите: Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ - гр. София, акт №153, том 5, дв.вх.рег.№9124/07.03.2013г. за сума в размер на 7 629 865.02 лв. Недвижимите имоти са прехвърлени от длъжника „Билдко“ ООД на „Випбилд 2006“ ЕООД въз основа на Апорт, вписан в СВ – гр. София, акт №85, том 57, дв.вх.рег.№23774/28.05.2013г., след вписване на възбраната по изпълнителното дело. На основание чл.453, т.1 ГПК на взискателя не могат да се противопоставят прехвърлянето и учредяването на вещни права върху недвижими имоти, които не са били вписани преди възбраната, поради което горепосоченият недвижим имот е изнесен на публична продан за задължения на длъжника „Билдко“ ООД. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това след предварителна уговорка с уравителя. За управител на имотите е назначен длъжникът БИЛДКО ООД, чрез Красимир Великов Великов Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20127900402716 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър (чл.489, ал. 4 ГПК). Наддавачът може да направи повече наддавателни предложения. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 13.03.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви