Хотел

Начална цена: 140096.00 лв. Покажи в EUR

241 кв.м., Рибарица
Община Тетевен, с. Рибарица, ул. "Ненов дол" № 9-11

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 03.03.2018 до 03.04.2018
Обявяване на: 04.04.2018 14:00
Публикувана на: 09.02.2018 14:15
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 62579.502.316 /шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин и две, точка, триста и шестнадесет/ по кадастралната карта на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-1/12.01.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с административен адрес: с. Рибарица, п. к. 5720, ул. „Нецов дол“ № 9, 11 /девет, единадесет/, с площ съгласно кадастрална скица 2074 /две хиляди седемдесет и четири/ кв. м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 535 /петстотин тридесет и пет/, кв. 81 /осемдесет и едно/, парцел V, VI /пет римско, шест римско/, при съседни поземлени имоти с идентификатори: 62579.502.549, 62579.502.431, 62579.502.317 и 62579.502.314, ведно с построените в поземления имот сгради, представляващи: СГРАДА с идентификатор 62579.502.316.1 /шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин и две, точка, триста и шестнадесет, точка, едно/ със застроена площ от 241 /двеста четиридесет и един/ кв. м., на два етажа, с предназначение: друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 62579.502.316.2 /шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и девет, точка, петстотин и две, точка, триста и шестнадесет, точка, две/ със застроена площ от 58 /петдесет и осем/ кв. м., на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 48, том II, дело № 545/1994 год. на районен съдия при Тетевенски РС, Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 199, том I, дело № 1583/1999 год. на районен съдия по вписванията при Тетевенски РС, Разрешение за строеж № 23 от 04.07.2001 год., изд. от Гл. архитект на кметство с. Рибарица, Скица № 12295/16.07.2009 г. на СГКК – Ловеч.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 571/2014г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви