Производствен имот

Начална цена: 733304.34 лв. Покажи в EUR

11540 кв.м., ВРАЦА

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Георги Нацков Борисов
Срок: от 20.02.2018 до 20.03.2018
Обявяване на: 21.03.2018 13:30
Публикувана на: 12.02.2018 10:19
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3
Сканирано обявление 4

Виж на картата

Описание

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1027.105 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пети/ по КККР на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 11540 кв. м. /единадесет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/. Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 313 800,00 лв. без ДДС/триста и тринадесет хиляди и осемстотин /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 376 560,00лв. (триста седемдесет и шест хиляди петстотин и шестдесет)лв. Начална цена при втората продан е 254 178,00 лв. с включен ДДС /двеста петдесет и четири хиляди сто седемдесет и осем/лв. 2.СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 12259.1027.105.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка едно/, със застроена площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкция; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 9 808,00 лв. без ДДС/девет хиляди осемстотин и осем /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 11 769,60лв. (единадесет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки). Начална цена при втората продан е 7 944,48 лв. с включен ДДС /седем хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки/. 3.АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка две/, със застроена площ 1372 кв. м. /хиляда триста седемдесет и два квадратни метра/, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 401 198,00 лв. без ДДС/четиристотин и една хиляди сто деветдесет и осем /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 481 437,60лв. (четиристотин осемдесет и една хиляди четиристотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки). Начална цена при втората продан е 324 970,38 лв. с включен ДДС /триста двадесет и четири хиляди деветстотин и седемдесет лева и тридесет и осем стотинки/. 4.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.3 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка три/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 28 850,00 лв. без ДДС/двадесет и осем хиляди осемстотин и петдесет /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 34 620,00лв. (тридесет и четири хиляди шестотин и двадесет лева). Начална цена при втората продан е 23 368,50 лв. с включен ДДС /двадесет и три хиляди триста шестдесет и осем лева и петдесет стотинки/. 5.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.4 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка четири/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с дървен гредоред; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 28 722,00 лв. без ДДС/двадесет и осем хиляди седемстотин двадесет и два /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 34 466,40лв. (тридесет и четири хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки). Начална цена при втората продан е 23 264,82 лв. с включен ДДС /двадесет и три хиляди двеста шестдесет и четири лева и осемдесет и две стотинки/. 6.СГРАДА НА ТРАНСПОРТА с идентификатор 12259.1027.105.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка пет/, със застроена площ от 177 кв. м. /сто седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 95 291,00 лв. без ДДС/деветдесет и пет хиляди двеста деветдесет и един /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 114 349,20лв. (сто и четиринадесет хиляди триста четиридесет и девет лева и двадесет стотинки). Начална цена при втората продан е 77 185,71 лв. с включен ДДС /седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и пет лева и седемдесет и една стотинки/. 7.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка шест/ със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкция Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 27 645,00 лв. без ДДС/двадесет и седем хиляди шестотин четиридесет и пет /лв. Пазарна оценка с включен ДДС 33 174,00лв. (тридесет и три хиляди сто седемдесет и четири). Начална цена при втората продан е 22 392,45 лв. с включен ДДС /двадесет и две хиляди триста деветдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки/. при съседи: ПИ с идентификатор 12259.1027.106 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и шест/ и ПИ с идентификатор 12259.1027.111 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и единадесет/, а описани по АДС № 31 от 07.06.1999г. и по нот. акт № 134, рег. № 7997, н. дело № 1257/1999г. като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73 /седемдесет и три/ по не одобрения кадастрален план на гр. Враца, Източно промишлена зона, в местността „МИШИНА ПАДИНА”, с площ от 11000 кв. м., ведно с построените в него АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА и ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 1300 кв. м. /хиляда и триста квадратни метра/, масивна конструкция, построена през 1970 година, ЕДНА МОНОЛИТНА СГРАДА с площ от 185 кв. м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначение КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, СТОЛОВА и други подобрения, при съседи на целия имот: „ХИМКО” АД – гр. Враца и борова гора.

ЧСИ

Име: Георги Нацков Борисов
Служебен номер: 722
Телефон: 092 - 620996
E-mail: [email protected]
Адрес: Враца, бул. Христо Ботев №2, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Нацков Борисов

Актуални обяви