Къща

Начална цена: 33891.00 лв. Покажи в EUR

185 кв.м., Априлци

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 16.03.2018 до 16.04.2018
Обявяване на: 17.04.2018 14:00
Публикувана на: 12.02.2018 11:50

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.530.176 с площ 1030 /хиляда и тридесет/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1 съставляващ парцел XII – 462 /дванадесет римско –четиристотин шестдесет и две арабско/, в квартал 7 /седем/, по одобрения със Заповед № 11 от 21.10.1981 г. кадастрален план на града и регулационен план одобрен със Заповед № 11 от 21.01.2004г., при граници: улица, поземлен имот отреден „За озеленяване“, урегулиран поземлен имот XI – 463, 464 /единадесет римско –четиристотин шестдесет и три, четиристотин шестдесет и четири арабско/, урегулиран поземлен имот XIII – 466, 465 /тринадесет римско – четиристотин шестдесет и шест, четиристотин шестдесет и пет арабско/, в квартал 7 /седем/ , ведно с построените в него: двуетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.530.176.2 с разгъната застроена площ 185 /сто осемдесет и пет/ кв. м., от която: ЕТАЖ с идентификатор 52218.530.176.2.1, ЕТАЖ с идентификатор 52218.530.176.2.2 и ЕТАЖ с идентификатор 52218.530.176.2.4, узаконена с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведена в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци, полумасивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52218.530.176.1 със застроена площ 80 /осемдесет/ кв.м., едноетажна паянтова СТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 52218.530.176.3 със застроена площ 20 /двадесет/ кв.м., НАВЕС със застроена площ 10 /десет/ кв.м., ГАРАЖ с идентификатор 52218.530.176.2.3 с разгъната застроена площ 100 /сто/ кв. м., находящ се в гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. „Даскал Никола“ № 1, с идентификатор № 52218.530.176.2.3, узаконен с акт за узаконяване № 3 от 24.09.2004 г. и въведен в експлоатация съгласно удостоверение № 10 от 11.10.2004 г. на община Априлци и всички подобрения в имота.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №34/13

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –Александър Петков, тел. 0875 308 460,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви