Заведение

Начална цена: 34145.28 лв. Покажи в EUR

466 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „Константин Величков” № 12, ет. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Тодор Иванов Луков
Срок: от 11.03.2018 до 11.04.2018
Обявяване на: 12.04.2018 15:30
Публикувана на: 12.02.2018 14:49

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20118200402557 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 55155.503.334.4.63 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири, точка, четири, точка, шест, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, а по акт за собственост: западната част от сутерена, обособен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, съгласно одобрен архитектурен проект от 30.07.2007 г. на Главния архитект на Община Пазарджик и означен като Обект 2 (две) - дискотека, с адрес на имота: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, ет. -1, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 466,09 кв. м. (четиристотин шестдесет и шест цяло и девет стотни квадратни метра), със съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 55155.503.334.4.44; 55155.503.334.4.1; 55155.503.334.4.24; 55155.503.334.4.23; 55155.503.334.4.2; 55155.503.334.4.22; 55155.503.334.4.21; 55155.503.334.4.3, а по акт за собственост: при съседи: запад – УПИ I-2953, изток – коридор и стълбище, север – улица тупик, юг – ул. ”К. Величков”, който СОС се намира в сграда с идентификатор 55155.503.334.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири, точка, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, със застроена площ 1066 кв.м. /хиляда шестдесет и шест квадратни метра/, брой етажи – 3 (три), предназначение – сграда за търговия, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.334 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, три, точка, три, три, четири), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Константин Величков” № 12, площ: 1096 кв. м. (хиляда и деветдесет и шест квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за търговски обект, комплекс, номер по предходен план: 10582, квартал: 273, парцел: XII, при съседи: 55155.503.9554, 55155.503.333, 55155.503.9602, 55155.503.335, а по акт за собственост: дворно място, съставляващо част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII (дванадесети) - аптечен комплекс с площ от 1121,62 кв. м. (хиляда сто двадесет и един кв. метра и шестдесет и два кв. дециметра) - по цифров модел, от който имот деактуваната площ е 1096.24 кв. м. (хиляда деветдесет и шест кв. метра и двадесет и четири кв. дециметра), кад. р-н  № 503 (петстотин и три), квартал 273 (двеста седемдесет и три) по плана на гр. Пазарджик на ул. ”Константин Величков” № 12 (дванадесет), ЕКАТТЕ 55155 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет), при граници: от изток – УПИ XI – стоматологична клиника, от запад – поз. имот 335, от север – улица тупик, от юг – улица, ведно с ½ (една втора) идеална част от стълбище с площ от 60.71 кв. м. (шестдесет цяло седемдесет и една стотни квадратни метра) и 101,32 кв. м. (сто и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сграда с идентификатор 55155.503.334.4, както и 176,74 кв. м. (сто седемдесет и шест цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, представляващо поземлен имот с идентификатор 55155.503.334. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на на 34 145,28 лв. (тридесет и четири хиляди сто четиридесет и пет лева и двадесет и осем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Тодор Иванов Луков
Служебен номер: 820
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Иванов Луков

Актуални обяви