Етаж от къща

Начална цена: 36922.50 лв. Покажи в EUR

130 кв.м., ПЕТРИЧ
гр.Петрич, ул.''Капитан Джингаров'' 25, ет.2

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
Срок: от 16.02.2018 до 16.03.2018
Обявяване на: 19.03.2018 09:15
Публикувана на: 14.02.2018 09:27
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.603.3200.1.4 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-70 / 14.12.2010 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. "Капитан Джингаров" № 25, ет. 2; площ: 130.00 кв.м. /сто и тридесет квадратни метра/; брой нива на обекта: 1 /един/; предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 56126.603.3200.1.3, под обекта: 56126.603.3200.1.2, над обекта: 56126.603.3200.1.5, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.3200, прилежащи части: 1/3 ид. части от общите части, собсвеност на Димитър Георгиев Шаламанов, съгласно схема на Самостоятелен обект в сграда № 9561 / 31.05.2012 год., издадена от Началника на СГКК - гр. Благоевград, който имот е идентичен с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ведно с ПРИСТРОЙКАТА към него, които образуват едно общо жилище от триетажната масивна жилищна сграда и пристройката към нея, построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ І - 3200 /първи, отреден за имоти с планоснимачен номер три хиляди и двеста/, в квартал 216 /двеста и шестнадесети/ по плана на град Петрич, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с площ на имота от 375.00 /триста седемдесет и пет/ кв.м., при съседи на УПИ по скица: от изток - УПИ ІV - 3197, от запад - улица "Бузлуджа", от север - ул."Капитан Джингаров" и от юг - УПИ ІІ - 3199.

ЧСИ

Име: Шукри Шукри Дервиш
Служебен номер: 796
Телефон: 0745 61591
E-mail: [email protected]
Адрес: Петрич, ул. Полковник Дрангов No10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://www.shukridervish.com
Виж всички активни обяви за имоти на Шукри Шукри Дервиш

Актуални обяви