Земеделска земя

Начална цена: 4472.00 лв. Покажи в EUR

55898 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ БЕЛЕВЕЦ

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:02
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Нива, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 55,898 дка /петдесет и пет декара осемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, девета категория, находяща се в м. "Белевец", представляваща имот № 025002 /двадесет и пет хиляди и две/ по плана за земеразделяне, с идентификатор № 36681.25.2 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.25.2 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка двадесет и пет точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с.Катунище, общ.Котел, обл.Сливен, местност "Белевец" с площ 55 889,00 кв.м. /петдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и девет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 025002, квартал: 0, със съседи: 36681.25.1, 36681.33.154, 36681.25.3, 36681.25.7.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви