Земеделска земя

Начална цена: 623.20 лв. Покажи в EUR

7992 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ АРНАУШКИ ЧЕИР

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:13
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Ливада, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 7,992 дка /седем декара деветстотин деветдесет и два квадратни метра/, девета категория, находяща се в м. "Арнаушки чеир", представляваща имот № 034010 /тридесет и четири хиляди и десет/ по плана за земеразделяне, с идф. № 36681.34.10 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.34.10 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка тридесет и четири точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: с. Катунище, общ. Котел, обл. Сливен, местност "Арнаушки чеир" с площ 7991,00 кв.м. /седем хиляди деветстотин деветдесет и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 034010, квартал:0, със съседи: 36681.34.14, 36681.34.13, 36681.34.11, 36681.34.17, 36681.34.21.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви