Земеделска земя

Начална цена: 7424.00 лв. Покажи в EUR

91699 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ СРЕДЕН КАЙРЯК

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:22
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

НИВА която по описание в Решение на РС Котел е с площ 91,699 дка /деветдесет и един декара шестотин деветдесет и девет квадратни метра/, девета категория, находяща се в м. "Среден кайряк", представляваща имот № 059001 /петдесет и девет хиляди и едно/ по плана за земеразделяне, с идф. № 36681.59.1 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.59.1 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка петдесет и девет точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с. Катунище, общ. Котел, обл.Сливен, местност "Среден кайряк" с площ 91685,00 кв.м. /деветдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и пет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 059001, квартал:0, със съседи: 36681.55.369, 36681.55.27, 36681.48.573, 36681.59.2, 36681.58.26, 36681.58.367, 36681.55.24.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви