Земеделска земя

Начална цена: 790.40 лв. Покажи в EUR

3519 кв.м., Катунище
МЕСТНОСТ РЕКАТА

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 10.04.2018 до 10.05.2018
Обявяване на: 11.05.2018 10:30
Публикувана на: 14.02.2018 11:26
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Нива, която по описание в Решение на РС Котел е с площ 3,519 дка /три декара петстотин и деветнадесет квадратни метра/, четвърта категория, находяща се в м. "Реката", представляваща имот № 026009 /двадесет и шест хиляди и девет/ по плана за земеразделяне, с идф. № 36681.26.9 по КК на с. Катунище, според която представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36681.26.9 /тридесет и шест хиляди шестстотин осемдесет и едно точка двадесет и шест точка девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/20.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на поземления имот: с. Катунище, общ. Котел, обл.Сливен, местност "Реката" с площ 3518,00 кв.м. /три хиляди петстотин и осемнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 026009, квартал: 0, със съседи: 36681.48.573, 36681.26.10, 36681.26.393, 36681.26.6, 36681.26.8.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви